Wal'aansa baqaqsanii hodhuu dugugguruu daa'ima hin dhalanneef kenname

Hakiimota wal'aansa kennan

Madda suuraa, Getty Images

Baqaqsanii hodhuu dugugguuruu daa'iman dhalootaan rakkoo 'spina bifida' jedhamu qabaniif kennuu akka jalqanu Tajaajilli Biyyaalessaa Ingilaand beekasiseera.

Wal'aansichi tishuu dugugguruu otoo gadameessa keessa jiruu yaaluu dabalataa.

Yaalichi dhukkuba kan hir'asuu danada'u yoo tahu, dandeettii adeemuus ni foyyessa.

Yaaliin kun wal'aansawwan ji'a Eblaatti karaa Tajaajilli Biyyaalessaa Ingilaand kennamuu jalqaban keessaatii.

UK keessatti waggaatti ijoolleen 200 tahan dhukkuba kana wajjin dhalatu.

Dhukkubichi dugugguruufi lafeen dugugguruu sirnaan guddachuu dhabuun qaawwa uumamuun dhufa.

Naafachuu miilaa dabalatee, fincaan to'achuu dhabuufi waa barachuu dadhabuun miidhaawwan dhukkubichi fidu keessaati.

Hogguu dhukkubichi dhalootaan booda yaalama ture, dafee yaalamuunsaa garuu fayyaa yeroo dheeraafi sochii gargaaraa.

Baqaqasanii hodhuun gadameessa keessatti yeroo jalqabaaf daa'imman lamarratti UK, Yunivarrsiitii Kooleejjii Landanitti adeemsifame.

Spina bifidan maaliin akka dhufu yoo beekamuu baateyyuu hir'inni foolik asiidii carraa uumamuusaa dabalaa.