Daa'ima sababa dhaqna-qabaan Xaaliyaan keessatti du'e

Dhaqna qabaa samuda namaarratti adeemsifamaa jiru.
Ibsa waa'ee suuraa,

Dhaqna qabaa shaakalaa samuuda irratti adeemsifamu. Dhaqani qabaa seeraan ala adeemsifamu Xaaliyaan keessatti yaaddoo tahaa jira.

Xaaliyaan wiirtuu godaantotaatti dhaqna qabaan daa'ima ganna lamaaf taasifame hin milkaa'in hafe.

Dhiiga sababa kanaan dhangala'eenis lubbuun mucaa darbeera.

Obbooleessi daa'ima kanaas achumatti erga dhaqna-qabateen booda hospitaala naannoo Room jirutti bayyanachaa jira.

Namni waggaa 66 ajjeechaa mucaadhaan himatamuu miidiyaaleen Xaaliyaan gabaasaa jiru.

Xaaliyaannitti dhaqna qabaa 5,000 waggaatti adeemsifamu keessaa harka sadii kan caalu seeraan ala kan adeemsifamu tahuu dhaabbatni tola oolaa 'Amsii' jedhamu ibseera.

Dhaabbatni miti mootummaa Arkii jedhamu immoo dhaqna-qabichi wiirtuu baqattotaa naannoo Monteroondoo jedhamutti akka taasifame himeera.

''Waan gaddisiisaa afaan nu qabsiise dha'' jedheera dhaabbatichi ibsa Facebook irratti baaseen, gochichaaf namoota itti gaafatamoo tahanirratti poolisiin tarkaanfii fudhachuus himeera.

Ijoolleen kunneen haadha lammummaa Naayijeriyaa qabduu irraa bara 2017tti dhalatan.

Akka miidiyaaleen gabaasanitti haati kuni ofii ishee amantii Kaatolikii kan hordoftu yoo taheyyuu mucaanshee sirna dhaqna qabaa Islaamaa akka dhaqna qabatu gaafatte.

Poolisiin nama dhaqna qabicha raawwate seera-qabeessummaasaa gaafateera.

Namni dhimma kanaan wal-qabatee to'annoo jala oole lammii Ameerikaa dhalootaan Liibiyaa ta'edha jedhameera.

Kantiibaan magaalaa Monteroondoo, Antooniyoo Lupii ''gadda kana hin jedhamne dha'' jechuun miidiyaaletti dubbataniiru.

Tajaajilli Dhaqna-qabaa dhaabota fayyaa uummataa Xaaliyaan keessatti ni kennamu.

Dhaqna qabaa kilinikoota dhuunfaatti adeemsisuuf doolaaar 1000-3000 olii akka barbaachisu barbaachisu Amsiin ibseera.

. Kanaafis namooti harka-qalleessa tahan qarshii hanga doolaara 50tti namoota ogummaa hin qabne bira deemuuf dirqamu jedheera.