Suuraawwan babbareedoo addunyaa ayyaana Qillee

Hordoftoonni amantii Kiristaanaa yaadannoo guyyaa dhalootaa Yesuus Kiristoos kaabajachaa jiru.

Suuraawwan kanneenis isinii filanneerra.

Madda suuraa, AFP/Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Jalabultii ayyaana Qilleetti phaaphaasiin bataskaan Vaatikaanaa poop Firaansis namoonni ''qooduufi kennuu'' akka jabeessaniifi ''doqnummaa' ammayyummaan dhufu akka dhiisan yaadachiisan

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Daa'ima Masrii magaalaa Kaayirootti tajaajila waldaatti kennamu hordofaa jirtu

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Guyyichi waldaa Fuyaan baha Chaayinaa naannoo Anuuhii jedhamutti kabajameera.

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Baangilooritti Kiristaanooti Indiyaa waldaa Infant Jesus Church kadhata dhageessisan.

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Waldaa Baankoog kanatti namooti bobboca dhaloota Yesuus agarsisu harkaan tuquuf hiriira qabataniiru

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Democratic Republic of Congo, Kinshaasaatti dargaggoota fannoo Yesuus baachuun jamaa fuuldura dhaabachuun tajaajilan

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Gurbaa godaantota kumaatamaan lakkaawwaman giddugala Ameerikaarraa gara UStti imalan, dahoo yeroo godaantotaa Tijuhaanaa Meeksikootti kabajachaa jira.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabajni jala bultii ayyaana Qillee istaadiyeemi Surbaayaa Indooneezyiyaatti namoota hedduun kabajameera.

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Ayyaana gidduuttii, cimdooliin kun magaalaa Tarkii magaalaa Istaanbulitti

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Maatii ayyaanicha naannoo handaara galaanaa Bondii Siidniitti kabajameera.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Dubaayitti hawaasni Kiristaanaa waldaa Saantaa Maariyaatti ayyaanicha kabajan

Madda suuraa, AFP/Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Firaansitti mormitooti ''qomee keelloo'' sirna kabajaa taasisaniiru.

Abbummaan suuraa akka armaan dura ibsametti dha.