Ministira Haajaa Alaa Ingiliz: Dhimmi kiristiyaanoota balaaf saaxilamanii akka qoratamu ajajjee

Ministira ajaa alaa Jeremii Haant fi Qeesii waldaa ortodoksii koptiik warra Biriten (jidduu, fuldura) kanneen ajjeechaa kiristaanota irratti raawwatamu miliqan waliin

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Ministira haajaa alaa Jeremii Haant fi Qeesii waldaa ortodoksii koptiik warra Biriten (jidduu, fuldura) kanneen ajjeechaa kiristaanota irratti raawwatamu miliqan waliin

Ministirri Haajaa Alaa Jeremii Haant dararam kiristiyaanoonni addunyaa gutuu keessa darbaa jiraniifi deeggarsa hangamii akka UK irraa argataa jiran irra deebiin akka ilaalaluuf ajajan.

Xinxalli luba Tiruroon ogganamuus yaalii deegarsaa mootummaan kiristaanoota miliiyoona 215 sababii amantaatiin loogiifi miidhaan bara darbee irra gaheef taasise ilaala, akka Waajjira haajaa alaatti.

Akka ibsa waajjirichaatti, miidhaafi daaramni kirisitiyaanota irra gahuus garmalee dabaluun ji'atti giduu-galaan namoonni 250 ajjeefamaniiru.

Mr Haantis UK 'kana caalaa gochuu dandeessi jedhaniiru.

''Biriteen bilisummaa amantaa idil-addunyaatiif erga dhaabachu jalqabdee turtee jirti,'' jedhan.

Waajjirri haajaa alaa akka jedheettis, ''xinxalichi gaaffilee cimaa kaasuun yaadawwan imaamataa gaarii'' kan maddisiisu ta'a.

Lubni Tiruroo dhimmicha irratti deebiisanii tibba faasikaatti akka gabaasa dhiyeessan eegamu.

Madda suuraa, Handout

Ibsa waa'ee suuraa,

Abbaan warraa Eeshiyaa Biibii' UK, Ameerikaa ykn Kaanaddaaf gaaffii kolugaltummaa dhiyeefate

Jiddu galiinis kunis kan eegale erga dubartii kirsitiyaanaa Eeshiyaa Biibii sababii tuffiidhaan waa'ee amantaa dubbatee jirti jedhuun Paakistaan keessatti murtee du'aa irratti murtaa'een booda.

Ms Biibii hanga murteen du'aa irratti dabarfame Mana Murtii olaanaa Paakistaaniin jalqaba bara kanaa geedarameetti waggoota sadeetiif mana hidhaa keessa turtee jirti.

Mutichatti aansees ummanni hedduun daandiitti bahiin murtee dabarfame kan mormee yoo ta'u, abbaan manaa ishee maatiin kiyyaa balaarratti argama jechuun UK, Ameeriikaa fi Kaandaatti kolugaltummaaf iyyatee ture.

Minitirri Mummee UK Terezaa Meey paarlaamaa irratti akka motummaan UK kolugaltummaa hin kennineef dhokite yoo ta'ee gaafatamtee lakkii jeette turte.

Addee Meey miseensa paarlaamaa kan warra paartii arbeessitootaa Zaak Goldisimiz '' waanuma gaazeexaa irraa dubbise hunda dirqama amanu hinqabdu'' jechuun, dhimmi mummeen waa'ee 'nageenyaa' Biibii fi maatii isheeti jettee turte.