Abbaa Gadaa Jiloo Mandhoo: Nageenya waliin guddanne dharraane

Jaarsolii biyyaa fi Abbaa Gadaa Gujii

Gujiitti torban kun torbee nageenyaa jedhamee labsamuu Abbaan Gadaa Gujii Jiloo Mandhoo ibsan. Torban kana keessa namni, loon, bineensi akka hin duune ni kadhanna, araarri akka bu'ullee qaama dhimmi ilaalu hunda waliin mariyanna jedhan.

Rakkoo nageenyaatu harkaa nu qaba, kanaaf torban nageenyaa jennee labsine.

Nageenya waliin dhalannee guddannetu boora'e, Godinni keenya Gujiin gara bahaa fi lixaa rakkoo nageenyaa keessa erga seentee bubbulteetti jechuun himu.

Kana akkamiin ofirraa qolanna kan jedhuuf mala dhawuuf jenneetu torbee nagayaa labsine.

Namni akka nagayaan bahee galu hawwinee dhabaa waan jirruuf torbee nagayaa kana labsine.

Torbee nagayaa kana keessa taatewwan karoorfaman maal fa'a?

Kanaan dura nagayaaf akkuma watwaataa turre, ammallee cimsinee itti fufna. Marii nagayaa qaamolee dhimmi ilaalu waliin ni mariyanna.

Abbootiin amantaa akka waaqa kadhatan ni feena. Namuu akka nagayaaf hojjetu, keessaahuu paartileen ABO fi ODP akka araara buusan dhaamsa keenna ni cimsanna.

Akka aadaa keennaatti jilannee waaqa kadhanna.

Lubbuun namootaa, ta loowwanii fi bineensota kamiituu akka hin banne ni watwaanna, waaqallee itti kadhanna.

Qaamoleen nu keessa taa'anii walitti dhukaasan meeshaasaanii fudhatanii akka nu dhiisan, nageenya keenya akka nu duraa hin jeeqne ni gaafanna.

Paartileen siyaasaa kaayyoo siyaasaaf jecha nagayaa itti bullee kaanu akka nu duraa hin jeeqne gaafanna.

Siyaasa nu keessa kee'anii nageenya keenya akka hin booressan waamicha keenya dhiyeessina.

Oromoo ta'ee namni Abbaa Gadaa hin dhageenye hin jiru

Nuti kanaan dura qaama mootummaas ta'ee qaama hidhatee socho'u waliin mariyanneerra.

Ammallee torbee kana keessa waliin mariyachuuf beellama qanna. Kamisaa fi Roobii kana gara Shaakkisootti marii qanna.

Godinni keenya lama waan ta'eef lameenuu keessatti marii ni geggeessina. Waa'ee murteessummaa nageenyaa fulaa marattuu akka gurra nama ga'u hujatuuf jirra.

Lubbuu lammiilee garmalee baduu fi waa'ee cufamuu Yuuniversitii Bulee Horaa maaltu fala?

Lafti teenna nagayaa, abbootiin gadaalleen nagayaa labsiteettii, barnootallee nagayaan baradhaa jenna.

Kanaan dura wayita dhibdeen Yuuniversitii Bulee Horaa keessatti mudate akka gara nagayaatti deebiyu watwaataa turre.

Akka sirna gadaatti, aadaa keenyaan nageenya buusuuf waan nurraa eegamu hujanneerra.

Isin ilmaan tiyya narraa hin yaatani tasgabbaayaa baradhaa jedhee gorseen ture. Ammas taanaan hordoffii taasiseera.

Akka hawaasa Yunivarsiitii waliin mariyannetti guyyaa boriirraa barattoonni galmee eegalu. Yoo rakkoon jiraatu nutti beeksisanii karaa keenyaan akka furannu walii galleerra.

Torbee nageenyaa boodawoo ?

Lafti lafa abbaa qabduudha, abbaa gadaa qabdi, nagayaan gadaan bulti. Namni nagaa kana hin jaallannemmoo ta Gadaatti hin bulleedha.

Kanaaf nuti akka seera Gadaatti deemna, nama seeratti Gadaatti hin bulle ni adabna. Namni adabatee sirna gadaatti hin bulle nu keessaa ba'a.

Hanga nuuf danda'ametti Gujii nagayaasheetti deebite arguu barbaanna, ni arginas.

Odeessa kana irratti dabalata