Abbaa fardaa qarqara galaanaa Leegos Naayjeeriyaatti hojii uummatan

Horse rearing on the beach Image copyright Grace Ekpu/BBC

Jiraattonni nannoolee daldalaa Leegos Naayjeeriyaa keessa jiraatan, waca magaalaa irraa fagaachuuf gara qarqara galaanaa deemu.

Bidiruurra ba'u, kubbaa miillaa taphachuufi qophii addaan of bohaarsu. Kan onnee qaban immoo gargaara abba fardaa qarqara galaanaatiin, farda gulufuuf kaffalu.

namoota fardarra yaaban Image copyright Grace Ekpu/BBC
Presentational white space

Quardi Raji, umurii 19, guyyaa hojiitti bilbila suphuu hojeeta, Sanbataafi Dilbata garuu qarqara galaanaa Aticanitti fardoota waliin hojjeta.

Yeroo harmeen isaa balaa irra ga'een booda millishee murame, mana baruumsa sadarkaa lammaffaa irraa baruumsa dhaabuuf dirqame.

Namafi farda Image copyright Grace Ekpu/BBC
Presentational white space

Ammaa ishee kunuunsaa qarshii ga'aa kaawwatee qormaata xumuraa mana baruumsaaf qophaa'uu abdata.

"Barumsakoo itti fufuun barbaada, ammaaf garuu jirachuuf kanan gochuu danda'u kanuma," jedha.

Qarqara galaanaatti, Quadrin guyyaattii hanga doolara 28 ( Birrii 790) argata, hanga tokkoo garuu abbaa qabeenyaa fardichaaf kennuu qaba.

farda gulufu Image copyright Grace Ekpu/BBC
Presentational white space

Fardiisaa Jaak jedhamu, ayyaana aadaa irratti farda shubbisu ta'ee hojjeta ture, Quadrin garuu qarqara galaanaatti akka hojjatuuf shaakalsiisaa jira.

Ta'uyyuu Jaak ammayyuu agarsiisa adda addaa ni hojjata.

namoota farda gulufan Image copyright Grace Ekpu/BBC
Presentational white space

Tunde Sanni (bitaarra kan jiru) , umurii 28, waggaa 13 oliif qarqara galaanaatti farda gulufaa ture. Ammammoo dura ta'aa Waldaa Abba Fardaa Atican ta'ee hojjeta.

Abbaafi haadhisaa bara 2008tti du'an, siibilaa tumuunis hojii ni hojjeta.

"Farda gulufuun hannarraa na dhorkeera," jedha.

Man smiling into camera Image copyright Grace Ekpu/BBC
Presentational white space

Tunden bara 2010tti utuu gulufuu konkolaataan rukutamee fardarraa kufee erga miidhamee addasaa irraa godaannisa qaba.

farda Image copyright Grace Ekpu/BBC
Presentational white space

Fardoota isaa sadan keessa tokko 'Sotne' kan jedhamu dha. 'Prince' fi 'Pale' kan jedhamanis qaba.

Nama koofiyyaa uffate Image copyright Grace Ekpu/BBC
Presentational white space

Lanre, 30, qarqara galaanaa irrattii fardoota waliin waggaa sadiif hojjeeteera.

Gabaa nannichaatti re'eefi 'turkey' horsiisuun gurguree jiraata. Sanbataafi Dilbata qarshii dabalataa argachuuf, fardasaa 'Spaghetti' jedhamu gara qarqara galaanaatti geessa.

"Haadha Warraafi ijoollee lamaa kanan bulchu qaba kanaaf maatiikoof qarshii dabalataa argachuufan as dhufa. Wa'ee gatii murtaa'aarra dhimma hin qabu."

Horsemen laughing Image copyright Grace Ekpu/BBC
Presentational white space

Fardi Adebowale Dada, Jerry jedhamu farda dorgommii ture. Magaalaa Kano irraa waggaa darbe doolaara 700'n (Birrii 20,00)bitate

"Hojii kana qofan qaba. Haadha Warraakoo kununsee kaffaltii mana baruumsaa ijjoolleekoof qussachuun qaba" jedha.

Woman being helped onto a horse Image copyright Grace Ekpu/BBC
Presentational white space

Guluufuun qarshii doolara 1.40 hanga 2.80 ( 40- 80) nama kaffalchiisa. Maamiltoonni bira yeroo hunda abba fardaa tokkoo nii jiraata.

Woman riding a horse Image copyright Grace Ekpu/BBC
Presentational white space

Favour Eric yeroo jalqabaaf farda gulufte. " Tiqqoo nama sodaachisuus, gochuukootti garuu gammadeera," jetti.

abbaa fardaa Image copyright Grace Ekpu/BBC
Presentational white space

Abba Fardaa kunneen fakkeenya namoota dhaloota isaanii qarshii argachuuf hojii uummataniifi hojii qaban irratti galii dabalataa argachuuf yalaaniti.

Men on the beach as the sun goes down Image copyright Grace Ekpu/BBC
Presentational white space

Suuraan kan Grace Ekpu, BBC'ti.

Odeessa kana irratti dabalata