Suuraan: Lammiileen Itoophiyaa ayyaana Cuuphaa kabajan

Image copyright BBC/Amensisa Negera

Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa ayyaana Cuuphaa ykn ximqataa kabajan. Ayyaanni kuni cuuphaa Gooftaa Iyyasuus Kiristoos Laga Yordaanoositti taasise yaadachuuf kabajama.

Magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti hordoftoonni amantichaa kuma hedduu ta'an gaafa Jimaataa, gaafa jala bultii ayyaanichaa, daandiiwwan gurguddoo magaalichaa guutanii gara Jaanmeedaa imalaa turan.

Ummanni yeroo kabaju Image copyright AFP
Presentational white space
Nama dibbee waliin Image copyright AFP

Manneen kiristaanaa tokkon tokko taabota ajajawwan kudhan irratti barreeffame lafa cuuphaati geessu.

Xurumbaawwan amantichaan hojiirra oolan Image copyright BBC/Amensisa Negera
Presentational white space

Kanneen meeshaa afuuraa kan aadaa, xurumbaa afuufan dura bu'u.

Kunis isa Macaafa Qulqulluu irratti yeroo taabonni bakkaa sosso'u xurumbaan afuufameera kan jedhu yaadachuufi.

Namoota uffata amantaa uffatanii lafa Cuuphaatti mul'atan Image copyright BBC/Amensisa Negera
Presentational white space
Luboota amantaa Image copyright BBC/Amensisa Negera
Presentational white space
Meeshaa ixaana itti aarsan Image copyright BBC/Amensisa Negera

Hggantoonni mana amantaa, uffata amantaa uffachuun wanta tajaajila amantichaaf oolu qabatani faana bu'u.

Hordoftoota amantichaa Image copyright BBC/Amensisa Negera
Presentational white space
Harka walitti dhahuu Image copyright BBC/Amensisa Negera
Presentational white space

Farfattoonni faarfachaa hordoftoonni amantichaas harka waliin rukutaa waliin hordofu.

Fannoo Gooftaa Iyyaasuus Kiristoos irratti fannifame Image copyright BBC/Amensisa Negera
Presentational white space

Gaafa Jimaataa galgala Jaanmeedaa bulani Sambata ganama cuuphaan hin raawwata.

Suuraaleen gaazexessaa Amansiisaa Nagaraafi kan AFP dha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata

Naannawaa BBC