Rakkoo oduu sobaa babal'achaa jiru xiqqeessuuf WhatsApp hanga ergaa waliif dabarsuu daangesse

Haxaa WhatsApp Image copyright Getty Images

WhatsApp oduu sobaa tamsaasuu babal'ataa dhufe xiqqeessuuf jecha miseensonni isaa hunduu ergaa tokko si'a shan qofaa akka dabarsan daangaa itti gochuu beeksiseera.

Abbaa qabeenyaan isa 'Facebook kan ta'e miidiyaan hawaasummaa kun imaammata kana Indiyaatti ji'a ja'a dura ture kan hojiirra oolche.

Tarkaanfiin kun kan fudhatameefis oduu sobaa karaa tajaajila miidiyaa hawwaasummaa kanaan babal'atu irraan kan ka'e daboodhaan nama ajjeesuun waan heddummaataa dhufeef jedhameera.

HGanga ammaatti, fayyadamtoonni eessayyu jiraatan ergaa hanga si'a 20 waliif dabarsuu danda'u ture.

Seera haarawaa appilikeeshinii kanaa kan beeksifame qophii Jakaartaa, Indoneeshiyaatti ture. Biyyatiin filannnoo waliigalaa Ebla keessa gaggeeffatti.

Dhaabbatichi BBC'tti akka himetti murtee kana kan fudhate erga hiraa waggaatiif "of eeggannoon" madaalee biyyattii keessatti qorateen boodadha.

"Ergaa waliif darbasuu xiqqeessuun kun ergaawwan guutummaa addunyaatti daddabarfaman guddisee hir'isa," jetti dubi-himtuun dhaabbatichaa.

"[Kun] WhatsApp akka ergaawwan dhuunfaafi namoota sirriitti itti dhiyaatan irratti xiyyeeffatan taasisa. Duubdeebii maamiltoonni keenya muuxannoo isaanii irratti hundaa'anii nuuf kennan itti fufnee dhaggeeffachuun tooftaa ittiin ergaawwan miidhaa qaqqabsiisan saffisaan daddarban to'achuu haarawaa barbaadaa deemna."

Garee WhatsApp tokko keessatti fayyadamtoonni 256 ta'an ramadamuu ni danda'u.

Kanaaf, akka haaraa kanatti fayyadamaan tokko ergaan dabarsuu danda'u hanga namoota 1,280 ta'a jechuudha. Kanaan dura hanga namoota 5,120 ta'aniif dabarsuun ni danda'ama ture.

Torban darbe, Facebook'n akka beeksisetti fuulawwan 500 ta'an kanneen eenyummaa sobaatiin oduuwwan sobaa erguuf toora qabatanii turan Giddu-gala Awurooppaa, Yukireeniifi biyyoota Baha Awurooppaa biraa keessa jiran haqeera.

Dhiyeenya kana akka beeksisettis tajaajila haqa adda baasuu UK tokko qacaruudhaan akka yeroo waan shakkisiisu argan akka ulaadhuma kana irratti qabiyyee sobaa kana saaxila baasan taasiseera.

Odeessa kana irratti dabalata