Haatii warraa fi abbaan warraa Jigjigaatti gosa garaa garaa irraa bultii ijaarratan yaaddoo qabaachuu himan

Ikraan Abdullaahi abbaa warraa ishee Shamsuu Diin waliin bara darbe cimdiiwwan 28 biroo waliin bultii ijaarratan
Goodayyaa suuraa Ikraan Abdullaahi abbaa warraa ishee Shamsuu Diin waliin bara darbe cimdiiwwan 28 biroo waliin bultii ijaarratan

Abbaa warraafi haati warraa waggaa darbe Ebila keessa naannoo Somaale Magaalaa Jigjigaa keessa cidha raawwatan qondaaltotaan akka magaalattii gadhiisanii bahaniif dirqisifamaa jiraachuu BBC'tti himaniiru.

Haa ta'u malee, qondaaltonni naannichaa bultii sadarkaa hawaasa garaa garaa giddutti raawwate irratti wanti goone hin jiru jedhu.

Yoo illee kanneen kana raawwatan jiraatan, isaan bakka akka hin buune BBC'tti himaniiru.

Hawwaa Abdulqaadir qe'ee baadiyyaa Bahaa Itoophiyaa Mustaahil irraa gara magaalaa Jigjigaa dhaquun heerumte.

Akka jettuuttis, nama gosa biraa waliin bultiin ummateef maatiif firoota irraa faggaachuun jireenya magaalaa oggannachuun yaada fooyya'ee ta'u danda'a jedhuun gara Jigjigaa dhaqxe.

''Yeroon gara Jigjigaa dhufe gammadeen ture. Shamarran hedduu gosa garaa garaa irraa ta'un heerumne keessaa tokkon ture. Mana nu kennanii ture, amma garuu namoonni nu ari'uu barbaadu.''

Haalli sadarkaa hawaasa Somaale walxaxaadha. Kanneen sadarkaa gajjallaa jiran kanneen kaan wajjiin bultii ijaarrachuun rakkoodha. Yeroo hedduus yoo bultii ijaarratan akka hiikan ykn sodaan ajjeechaa irra gaha.

Waggaa darbe namni Somaalii tokko dubartii sadarkaa olaanaa irra jirtu jedhamte waliin bultii ijaarrate jennaan jiraatti gubatee ture.

Shamsuu Diinis akkuma haadha warraa isaa yaaddo akkanaa qaba. ''Namoota bakka fagoo irraa dhufani bakka kana jiranif nan yaada.''

Pirezidantiin duraanii Somaale dhimma sadarkaan walqoodu hawaasa Somaale hambisuuf cimdiiwwan 29 walitti fidun Ebila bara darbe cidha akka raawwatan taasisani turan.

Namoonni bultii ijaarratan kunneen waadaa isaaniif seename keessaa manni kennamus hojii garuu dhabuu isaanii himu.

Yeroo muraasa booda aangoo irraa ka'anis bulchiinsi amma jiru immoo kan duraa waadaa seenan hin raawwanne.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata