Weellisaan Zimbaabuwee bulchiinsa ummata adii mormuun sirboota qabsoon beekamu boqote

Olivar Mitukudzii Image copyright Getty Images

Weellisaan Zimbaabuwee beekamaa walleewwan siyaasa makatan waggoota afurtama darbanif weellisuun beekamu umurii 66'tti boqote.

Olivar Mitukudziin bara 1970 keessa kanneen biyyattii bulchan mormuun weelliseen gurra horate.

Walaloon isaa yeroo hedduu ergaa hawaasaaf tahu kanneen akka Eedsii fi siyaasa dhokataa of keessaa qaba.

Bara 2001 sirba ''Wasakara'' jecuunis ''dulloomteettaa'' jedhe weellise jennaan waa'ee Roobart Mugaabe waggaa 16 booda aangoorraa ka'anif sirbe jechuun jalaa dhorkamee ture.

Weellisaafi gitaara taphatuun sagalee 'Afro-jazz' haaraa ta'e kan uume yoo ta'u kunis deeggartoota isaa biratti ''Wallee Tuku'' jedhamuun beekama.

Turtii isaa keessatti albama 67 baaseera. Biyyoota addunyaa hedduun daawwateera.

'Bilisummaaf qabsaa'aa ture'

Weellisaan Zimbaabuwee jireenya isaa Yunaayitid Isteet godhate Toomaas Maapfumoo biyyattiin walabummaa gonfachuun dura Olivar Mitukudzii waliin weellisuu eegale.

''Inni bilisummaaf nama qabsaa'aa turedha - kana qofaan dubbachuu danda'a,'' jedheera.

Weellistoota jalaa dhufanif fakkeenya akka ta'ellee dubbata.

Albama isaa xumuraan ''Hanya'Ga'' jechuunis Afaan Shonaatin ''Yaaddoo'' jedhu SIRBE. Kunis turtii waggoota 37 booda Roobart Mugaaben erga bu'anii ji'a sadaffaatti sirbe.

Waa'ee fuuldura biyya isaa yaaddoo qabu wallee isaa xumurana ibsuu isaati.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata