Ameerikaa: Narsiin dhukkubsattuu barootaaf of wallaaltee ulfeesse jedhamuun shakkame hidhaa seene

Suura shakkamaa Image copyright Maricopa County Sheriff's Office
Goodayyaa suuraa Naataan Suzerlaand dubartii deesse hordoffii taasisaa ture jedhu qondaaltonni

Narsiin kutaa biyyaa Arizoonaa, Yunaayitid Isteet keessa jiraatu dhukkubsattuun barootaaf of wallaaltee hordoffii isaa jala jirtu deesse jennaan himatame.

Shakkamaan maqaan isaa Naataan Suzerlaand jedhamu, kan umurii 36, kilinikii Haasiyeendaa jedhamu keessa hojjeta.

Dhukkubsattuun umurii 29, erga gaafa ijoollummaashee kilinika kanatti yaalamaa turte immoo, Muddee 29 ilma deesseetti.

Hojjettoonni kilinikichaa akka jedhanitti yeroo sanatti ulfa ta'u ishee namni bare hin turre. Ilmi dhalate nagaadha kan jedhame yoo ta'u maatiin dhukkubsattuu kununsaa jiru.

Akkatti hidhame

Erga deessee booda akkamin kuni akka raawwate baruuf yaalamus haalli dhukkubsattuun irra jirtu kanaaf mijataa hin taane.

Ajaja mana murtiitin garuu Obbo Suzerlaand qaccee sanyii isaa ykn 'DNA' akka kennu gaafatame. Qacceen isaas kan daa'imaa waliin tokko ta'uu isaa qorannoon agarsiise.

''Kan ishee dhukkubsateef, daa'ima kanaaf jennee hiine,'' jedhan Ajajaan Poolisii Fiiniiks, Jeri Wiliyaams.

Obbo Suzerlaand dhukkubsattoota kaan irrattis xuxxuqqaa saalaa gaggeessuu isaa polisiin qorataa jira.

Image copyright Google Street View

Maatiin maal jedhan?

Maatiin dubartii dhukkubsattu kanaa, ''intala dubaraa jaalatamtuufi rakkoo sammuu godhatteetti,'' jedhaniiru.

Nami seeraa dhimma maatii kanaa hordofu, Joon Mikaa'els: ''miira qabdi, muusiqaas dhageeffatti, nama itti barte keessumaa maatii waliin haasofti,'' jedhaniiru.

Ragaan mana murtii immoo dubartiin deesse kuni ''dammaqxuu,'' waan hin taaneef ''eegumsi olaanaa ishiif barbaachisaa,'' jechuun Arizona Rippablik gabaaseera.

Ragaan mana yaalaa mana murtii Arizonaatti dhihaates torban 37 osoo isheen hin da'in dura doktarin qoratamte jennaan fayyaa ishee irratti jijjiiramni guddaan akka hin argamin agarsiisa.

Waa'ee shakkamaa maal beekna?

Obbo Suzerlaand narsii eeyyama qabuufi kilinikichattis bara 2011 eegale hojjetu isaa qondaaltonni himu.

Yeroo xuxxuqqaan saalaa dubartii dhukkubsattu sana irratti raawwatte eegumsa dubartii kanaaf itti gaafatama ture.

Gaafa roobii mana murtiitti kan dhihaate yoo ta'u dolaara 500,000'n wabiidhaan baheera.

Nami seeraa dhimmi isaa hordofu Devid Giregaan Obbo Suzerlaand nama maatii qabuufi ijoollee qabu jedheera.

''Obbo Suzerlaand kana raawwatu isaaf ragaan kallattiin agarsiisu hin jiru,'' jedhaniiru Obbo Deevid.

Dhimma qaccee sanyiis yoo ta'e ekispartii ofii 'DNA' irratti qabaachuu danda'a jedhaniiru.

Kilinikichi maal jedhe?

Ibsa kilinikiin Haasiyeendaa baaseen guddaa gaddu isaanii ibsaniiru.

Akkuma Obbo Suzerlaand himatamuu isaanii baraniin isana ari'u isaanillee beeksisaniiru.

Dhimma kanaan walqabatee Hojii Gaggeessaan olaanaa kilinikichaa hojii gad-lakkisaniiru.

Torban durammoo doktarri dhimmi dhukkubsatuu deesse kanaa hordofaa turan hojii kan gadi dhiisan yoo ta'u kabiraas hojiirraa dhorkamaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata