Indiyaa keessatti dinqisiifattoonni filmii maaliif aannan hatan?

Fiilmichi akka beekamuuf waan dinqisiifattoonni keessaa aannan itti biifuun tokko Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Fiilmichi akka beekamuuf waan dinqisiifattoonni keessaa aannan itti biifuun tokko

Kutaa Biyya Indiyaa Taamil Naaduu jedhamtu keessatti daldaltoonni aannanii, aannan nu jalaa hatamaara jechuun iyyatan.

Dinqisiifattoonni fiilmii,utuu fiilmiin sun hin ba'in nama fiilmii sana keessatti hirmaatu ka daran jaallatan aannan suurasaatti dhangalaasu.

Aannan kanas warra daldalan jalaa hatuun suura nama dinqisiifataniitti biifu.

Hindiyaa keessatti wayita sirni waaqeffannaa geggeeffamu aanna ni dhangalaafama, kun amantaa warra Hinduuti.

Dinqisiifattoonni fiilmiillee, fiilmiin isaan deggeran fudhatama olaanaa akka argatuuf jecha aannan itti biifuu eegalan.

Sababii kanaan kisaaraa guddoo keessa akka galaa jirra jedhu namoonni aannan daldalan ,kanaafis himachaa jiru.

''Gochi aannan dhangalaasuu waaqeffannaadhaaf kan raawwatamuudha malee fiilmii dinqisiifachuuf miti''jedhan Pirezidaantiin Waaldaa Daldaltoota Aannanii.

Gochi akkanaa hatattamaan akka dhaabbatuuf daldaltoonni aannanii poolisiitti iyyataniiru, poolisoonnis akka tarkaanfii fudhatan ibsaniiru.

Sirni waaqeffannaa "paalabhishekam" jedhamuun beekamu fiilmiin haarofti gadi lakkifamuun dura, suuraa hirmaataa fiilmii beekamaa, guddatee qophaayerratti aannan dhangalaasuun raawwatama.

Dura taa'aan waaldaa kanaa SA Ponnusamy, akka BBCtti himanitti,gochi kun waggoota 20f raawwatamaa tureera.''Dinqisiifattootni fiilmii Indiyaa keessa jiran nama fiilmii keessatti jaallatan sana waaqa itti dhugeeffatamuun walfakkeessuuf jecha kana raawwataa jiru.''

Ganama yeroo maraa aannan meeshaa gugguutee gurgurtaaf qophaaye hatuudhaan qabatanii deemanii suuraa hirmaataa fiilmiitti biifuun qisaasessu.

Haalli kun hammaachaa dhufuun, daldaltoonni aannaniis wayita kisaaraa hamaa keessa galan, aannan humnaan irraa fudhatamuu wayita eegalu komii isaanii djhiyeessuu eegalaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata