Itoophiyaa: Oolmaa Mana Murtii Obbo Barakatii fi Taaddasa Kaasaa

Burruusa abbaa murtii Image copyright Getty Images

Obbo Barakat Simoon fi Obbo Taaddasa Kaasaa kan Roobii tare poolisii magaalaa Finfinneetiin to'annaa jala olfamanii turan har'a magaalaa Baahir Daariiti mana murtiitti dhiyaataniiru.

Qondaaltoni mootummaa duraanii kunneen mana murtii olaanaa Naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daariitti kan dhiyeeffaman yoo ta'u, abbaan alangaa qorannoodhaaf guyyoota 14 akka kennamuuf gaafatee ture.

Obbo Barakatiifi Obbo Taaddasaan magaalaa Finfinneetti qabamanii maaliif dhimmi isaanii Baahir Daariitti akka ilaalamuu fi akkasumas wabiin bahuun alaa dhimmasaanii akka hordofaniif gaaffatamee ture.

Abbaan alangaas dhimmi isaan ittiin shakkaman kan raawwate naannoo Amaaraa keessatti waan ta'eef, dhimmi isaanis ilaalamu kan qabaatu Baahir Daariitti ta'uu himanii, dhimmi ittiin shakaman cimaa waan ta'eef yoo wabiin gadhiifaman ragaa balleessuu danda'u jechuun gaafficha kuffiseera.

Abbaan seera dhimmicha ilaalus erga daqiiqawwan muraasaaf gaaffii dhiyaataniif deebii kennamee irratti mari'ataniin booda yeroo abbaan alangaa gaafate heeyyamuuun Obbo Barakatii fi Taaddasaan mana hidhaa akka turaniif murteesseera.

Dhimma shakkamtoota kanneen lamaanii ilaaluufis ALI Guraanadhala 01, bara 2011 beelama qabateera manni murtichaa.

Odeessa kana irratti dabalata