Keeniyaa: Barsiisaa 'mobaayila barattoota harkaa fudhate' ajjeefame

Barsiistuu gabatee gurracharra barreessitu

Barsiisaan fiiziksii magaalaa Nakuruu, Keeniyaatti bilbila harkaa tokko barataa harkaa fudhateere jedhame erga du'ee booda, barattoonni sadii to'annoo jala oolan.

Piitar Omaarii, barsiisaan fiiziksii Mana Barnootaa Sadarkaa Lammaffaa Hopewell, magaalaa Naakuuruu keessaa, torban dabre gaafa Kamisaa haleelan.

Keeniyaatti barattoonni wayita mana barumsaa dhaqan, moobaayila baatanii akka mooraatti galan hin eeyyamamuuf. Kunis sababii hanna qormaataa fi naamusaaf jecha.

Abba Omaariin barattoota halkanii to'achaa akka ture, aangawoonni BBC'tti himaniiru.

Abba Omaariin gara manasaa galaa wayita turetti, mooraa mana barnootaa keessatti mataa keessa dhahamuu, komishinarri ittaanaa Kaawuntii Naakuruu Elim Shaafii dubbataniiru.

Magaalaan Naakuuruu magaalaa guddittii Keeniyaa, Naayiroobiirraa km150 gara kaaba-dhihaatti argamti.

Haleellaan barsiisotaa fi manneen barnootaarra gahaa jiru, aangawootaaf yaaddoo guddaa tahaa jira jetti, gaazexeessituun BBC Mersii Jumaa, Naayiroobii jirtu.

Bara dabre keessas, lixa Keeniyaa magaalaa Kisuumuu jedhamtutti, barattoonni barsiisaa waliin waliigaluu dhabuun, qoncaraan dhaananii ajjeesaniiru.

ALA bara 2016tti ammoo, magaalaa Kiisii jedhamtutti tamsaasa kallattii tapha kubbaa miilaa akka hin ilaalleef dhorkamneerra jechuun, barattoonni iddoo ittiin bulmaataa isaaniitti ibidda qabsiisanii gubaniiru.