Ameerikaa - Chaayinaa: Ameerikaan dhaabbata Huawei irratti himata bante

Qondaalota Ameerikaa Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Ameerikaa Chaayinaa irrattii himannnaa 23 bante

Waajjirri Haqaa Ameerikaa dhaabbata bibilaa Chaayinaa Huawei fi hogganaa maallaqaa dhaabbatichaa irratti himata yakkaa bane.

Himatni dhaabbata bilbilaa 'smartphone' addunyaarraa lammaffaa tahe irratti baname wal-dhahuu qarshii, haqa daangessuufi hanna teekinolojii dabalata.

Dhimmichi biyyoota lamaan giddutti muddama dabaluufi dhaabbaticha sadarkaa addunyaatti akka hin babala'anneef dhiibbaa uumuu danda'a.

Huaweinis, Meeengis himanicha haalaniiru.

Meeng baatii darbe ture dhimma qoqqobbii Iraan waliin wal qabatee ajaja USn Kaanaadaarraa kan qabaman.

''Waggoota dheeraaf Chaayinaan seera gurgurtaa alaa cabsaa turte, qoqqobbii keenyaaf dhimmi hin qabdu, sirna maallaqaa US hojii seeraan alaa fayyadamti. Kuni dhaabbachuu qaba,'' kan jedhan barreessaa Dhimma Daldalaa Ameerikaati.

Himannichi Huawei'n Iraan wajjin daldaluuf jeecha hariiroo dhaabota lama Huawei Device USA fi Skycom Tech waliin qabu Ameerikaafi baankii addunyaa gowwomseera jedha.

Mootummaan Donaald Tiraamp qoqqobbii Iraanirraa bara 2015tti marii nikileeraan ka'ee deebisee haala jabaataa taheen irra kaa'eera.

Himannaan inni lammata hanna teekinoolojii Huaweiti.

Himannichi Huawei'n yeroo turtii bilbila smartphone mirkaneessuuf teekinolojii hatuu isaa dha.

Dimshaashaan Ameerikaan dhaabbaticharratti himaannaa 23 banteetti.

Daarikatarri FBI Kiriistoofar Wareey ''Huawein gulantaa daldalaaa addunyaafi seera biyya keenyaa cabseera,'' jedheera.

Akkasumas ''dhaabotni kanneen akka Huawei diinagdeefi nageenya biyyaalessaaf sodaadha'' jedhaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata