'Kibba Gondar Makaane Iyyesuusitti Masgiidaa fi qabeenya irra miidhaan dhaqqabe'

Kaartaa Naannoo Amaaraa fi Gondar agarsiisu
Goodayyaa suuraa Kaartaa Naannoo Amaaraa fi Gondar agarsiisu

Kaleessa Naannoo Amaaraa Kibba Gondar magaalaa Makaane Iyyesuusitti jiraattota gidduutti wal dhabdeen uumame to'annoon ala bahuun qabeenyi manca'e.

Wal dhabdeen uumames amantaa bu'uureffate tahuu bakka bu'aan poolisii magaalichaa Inispeekter Awweqee Tesheshigoo BBC'tti himaniiru.

Dhimmichis akkas ture. Obbo Adam Xuhaaree intala isaanii gaafa Amajji 26/2011 heerumsiisuuf karoorfatanii ture. Qophiin xumuramee sirnootni cidhaas raawwatamuu jalqaban.

Haalli hin eegamne tokko kan uumame gara galgalaa sa'a 10 irratti ture.

Inispeekterichi akka jedhanitti dunkaana cidhichaa miidhaksuuf jecha Obbo Adam waraqaa ciicitaa magaala Baahirdaarii fiduun lafarra firfirsanii ture.

Cidhicha irratti amantootni Kiristaanaa fi Islaamaas argamaniiru.

Naannoo sa'a kudhanii waraqaa ciccitaa lafa firfirsame keessaa ''waraqaa suuraa Maariyaam qabu irra adda baasee yeroo ejjetu argineerra'' jechuun abbootiin amantaa Kiristaanaa komii kaasan jedhan.

Poolisiin magaalittii haalicha tasgabbeessuun nama cidhicha qopheesse Obbo Adamiin mana hidhaa tursiisuun warra cidhicha irratti argaman kaan ammoo akka gara qe'ee dhufaniitti deebi'an taasisan.

Haa tahu malee daqiiqaa muraasaan booda dargaggoonni walitti qabamuun gara mana cidhichaa adeemuun dunkaana cidhaaf qophaa'ee fi qabeenya kaan gubuun walitti bu'insicha jalqaban jedhan.

Dargaggoonni kunneen magaalicha keessa kan jiran suuqiiwwanii fi manneetii suphaa moobayilaa magaalicha keessa jiran saamuun masjiidotas gubuu jalqaban jedhan.

Inispekterichi dabaluun BBC'tti akka himanitti ''haalichi humna keenyaan ol waan taheef hanga poolisiin addaa godina irraa dhufutti ittuma fufee tureera'' jedhan.

Namoota biroo lamaa fi waardiyaa Masjiidaa tokko irra miidhaan gahees yaalamaa jiraachuu himaniiru.

Hawwaasni Musiliimaa magaalicha keessaa of irraa ittisuuf tarkaanfiin fudhate tokko iyyuu akka hin jirre himaniru.

Inumaa iyyuu gara ollaa isaanii amantaa Kiristaanaa hordofaniitti qabeenya isaanii dhiisanii baqachuun akka haalichi itti hin fufne taasisuun isaanii isaan galateeffachiisa jedhan.

''Namni tahe jedhee dubbii kakaase jira'' kan jedhan Inispeekterichi tarkaanfii fudhatamaa jiru ammaaf ibsuu akka hin barbaanne dubbachuun yakkamtootni seeraan akka itti gaafataman gochuuf akka hojjechaa jiran BBC'tti himaniiru.

Haalichi tasgabbaa'uus himaniiru.

Odeessa kana irratti dabalata