Zimbaabuwee: Namtichi raajii ofiin jedhu qoricha HIV fayyisa jedhe gurguruun himatame

Kiniiniwwan Waalter Magayaa HIVfayyisu jedhe karaa toora interneetii gurguramu Image copyright Walter Magaya/Facebook

Namtichi raajii ofiin jedhu Zimbaabuweetti Qoricha HIV fi dhibee kaan fayyisa jedhe gurguruun himatame.

Walter Magayaa nama ganna 35 yoo tahu seera to'annoo qorichaa biyyichaa cabsuun qorichoota gurgureera jedhamuun himatamee to'annoo jala oole.

Ji'a Onkoloolessaa keessa poolisiin waajjira isaa sakatta'uun samuda qoricha ni fayyisa jedhee gurguruu qorannoodhaaf fudhateera.

Kiniiniiwwan dhibee adda addaa HIV dabalatee fayyisu jedhaman kunneen karaa interneetii [online] saamsaan tokko $1,000'n gurguramu.

Booda Magayaan ni fayyisu yaada jedhu haaluun yaalii irra kan jirudha jedhe akka miidiyaaleen biyyichaa tokko tokko gabaasanitti.

Kufaatii dinagdee Zimbaabuwee mudate keessa Magayaan dargageessa fudhatama qabuu fi nama amantaa argamedha jedhama.

Kumaatamootas fayyina dinqisiisaa fi maallaqa dinqii waaqaan uumamu argattu jechuun ofitti harkisaniiru.

Magayaan dhiyeenya kanas dibata hidhii [lipstick] dhiibbaa dhiigaa fooyyeessa jedhes gurguruu jalqabee ture.

Haaluma walfakkaatuun Afrikaa Kibbaattis Raajii Bushirii fi haati warraa isaa Meeriin burjaajessa maallaqaa bara 2015 qoratamuu eegale hordofee himanni irratti dhiyaachuun mana murtiitti dhiyaatan..

Lammiin Maalaawwii kun Wiixata kaleessaa burjaajjessa maallaqaa hojjechaa turan jedhamuun himanni irratti banamuun mana murtiitti dhiyaataniiru.

Bushuriin waldaa isaa keessatti ''maallaqa dinqisiisaa'' [money Miracle] waaqaan nan hojjedha, nan baay'isa jechuun dubbachuun beekama.

Akka polisiin jedhetti manni jireenyaa isaanii gatii guddaa baasuu fi konkolaataan isaanii gatii qaalii taheen bitame akkasumas Jeettiin dhuunfaa isaanii hanga dhimmi isaanii xumura argatutti akka hin sochoone to'atameera.

Image copyright Tiksee Bushirii/Feesbook

Bushuriin jireenya hawwataa tahe nama jiraatuu fi tajaajila isaan Afrikaa irraa milkaa'e jedhamuun beekama.

Bushuriin namoota dhibee HIV irraa fayyisaa akka turee himuun, miidiyaa hawwaasaa irrattis yeroo bishaan irra adeemu mul'ateera.

Jeetota dhuunfaa afuris qaba. Bor ol iyyata fudhatu jedhamee kan eegamu yoo tahu hordoftootni isaas Afrikaa Kibbaa magaalaa Piretoriyaatti argamuun deeggarsa isaanii ibsaa turan.

Kanaan dura Burkina Faasoonis waldaa isaa sababa ''maallaqa Raajii'' kana hordoftee jalaa cufuun ishee ni yaadatama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata