Jireenya kanniisa waliini
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Baalee Roobee: Maatii kanniisa waliin mana tokko qooddatan

Jiruun kanniisa waliin mana tokko keessatti maal fakkaata? Waggaa 15f maatiin kun mana tokko keessa kanniisa waliin jiraataniiru.

'Dammeessee nuu kenna, ni nyaanna, ni gurguranna, ijoolleefis ni kennina,' jedhu Obbo Gosaa Taaffasaa.

Viidiyoo kana kan midhaassan Habtaamuu Xibabuu fi Yaadataa Biraanuudha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan