'Haadha koo jalaa Yuuroo 30,000 hateen miliyoonara ta'e'

Andiriiw Misheel Image copyright Andrew Fosker/PinPep
Goodayyaa suuraa Nama harmee isaa jalaa maallaqa hatuun miiliyeenara ta'uu danda'e

Andiriiw Misheel wayita umriinsaa ganna 17 kaardii maallaqa haatisaa ittiin olkaawwattu dhoksee fayyadamuun, dhaabbata teeknooloojii ittiin hundeesse.

Amma nama umrii ganna 39 kan tahe Andiriiw, Dhiha Ingland Cheeltenaam iddoo jedhamtu haadha isaa waliin wayita jiraatu carraa hojii adamsuu kan eegale.

Kaayyoon isaas marsariitii hiriyoota waliin baratu wajjiin banachuudhaan hojii bizinasii xixiqqaa eegaluu ture.

Yaadnisaa kaleessaa har'a milka'inasaaf bu'uura.

Hiriyootasaa waliin ta'uun kaampanii 'Fasthost' jedhamu hundeessuu danda'eera.

''mosaajii ofiif kalaqna turre, Kompitaroota kutaa cisichaa keenyaa keessatti argachuu feenus arganneerra jedhe.

Yeroo sanatti tajaajila intarneetti Saffisaa argachuu barbaanna turre , garuu gatiinisaa qaaliidha ture. hanga DoolaraAmeerikaa kuma 100ti.Nuti garuu wayita sanatti maallaqa harkaa hin qabnu turree jedha Andiriw.

Image copyright Grant Triplow

Akka filannootti kan inni fudhate Kaardii haatisaa maallaqa Dijitalaa ittin olkawwattutti Idaa dabaluun tajaajila interneetii saffisaa bilbilaan argachuuf yaala turan.

Tooftaan isaan itti gargaaraman garuu milkaa'eefi ,'' ji'a tokko booda maallaqa tajaajila interneetii kaffalluu fi maamilas horannee'' jedhe Andirew.

Wayita hiriyaan isaa Yuunversitii seenu Adriw garuu Yuunversiitii seenuu caalaa Kaampaani isaa guddisuuttii ciche.

Waggaa 9 booda garuu Kaampaanicha Yuuroo Miliyoona 61.5 tti gurgure

Namni kun wayita umriin isaa ganna 26 Yuuroo Miliyoona 46 horachuun soromeera.

Waggaa 2 boodas Kaampanii odeffannoo kuusu 'Livedrive ' jedhamu hundeessee booda sgurguruun Yuuroo miliyoona 10tti lakka'amu bu'aa argate.

Milka'inni Andiriw mata oduu ta'aa adeeme.

Image copyright Andrew Fosker/PinPep
Goodayyaa suuraa Andriiw dhaabbata Baark jedhamu hiriyyaa isaaa biroo waliin hundesseera

Andiriw Wallee Ameerikaa beekamaa Hashar jedhamu guyyaa dhaloota hiriyaasaa durbaa kabajuuf fa'a akka sirbaan miidhagsuuf affeeru nama danda'u ta'eera.

Andiriw fedhii gara bizinasiirratti horate abbaa isaarraa dhaalu dubbata.

''Abbaan koo nama gara Sipirees irraa dhufe ,nama hojii xixiqaa akka qurxumii gurguruu fi Kaaffteriyaa, bane hojjatu ture, wayita ijoollummaa koo argaan guddadhe kanatu muuxannoos naaf ta'e jedha.

''Umrii dargaggummaa kootti daldalaadha ,nama xiyyeeffannoon socho'uun ture'' jedheera.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Andriiw qophii jaalalleesaaf qopheesse irratti weellisaa Ashaar akka argamu godheera

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata