Koreen araaraa ABO fi Mootummaa godinaalee 12 aanaalee 22'tti bobba'uufi

Koree araaraa ABO fi Motummaa

Koreen araaraa ABO fi mootummaa adeemsa araaraa hanga ammaa irratti giddugala Aadaa Oromootti ibsa kenne.

''Waaqni Oromoo daandii tokkotti galchaa jira'' kan jedhan abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatuu adeemsi araaraas milkaa'aa jira jedhan.

ABO bakka bu'uun ibsicha irratti kan argaman Jaal Daawud Ibsaa miseensootni waraana bilisummaa yaada abbootii gadaa fi koree araaraa akka fudhatan ergaa dabarsan.

Gama mootummaatin kan dubbatan Obbo Mogas Ida'ee tumsa abbootii gadaa galateefatan.

Obbo Mogas hojimaata gama mootummaan jiru fi yaada gama abbootii gadaan jiru walsimsiisnee araaricha hojiitti hiikuuf lafarra harkifateera jedhan.

Waraanni yeroo gabaabaatti gara kaampii akka seenu abdii qaban kan dubbatan Obbo Mogas Ida'ee wanta dubbanne yeroo gabaabaatti hojiitti hiikufis gama mootummaatin tumsa ni taasifna jedhan.

Maangudootni koree araaraa qaamoleen lachuu araaraaf fedhii agarsiisuun dabalatee milkaa'ina isaatif tumsa gochaa akka turan fi isaafis galata akka qaban fubbataniiru.

Kana malees maangudootni "ijoollee keenya koottaa nuf galaa" jechuun miseensoota waraana bilisummaa Oromoo bosona jiranif waamicha dhiyeessaniiru.

Barreessaan koree araaraa Obbo Jawaar Mahaammad hanga ammaatti halkaniif guyyaa hojjechaa turre, hooggansi mootummaas gahee irraa eeggamu akka bahatan fi koree araaraaf deeggarsa akka taasisan himan.

Miseensootni WBOs hidhannoo isaanii hiikkatanii koreef akka kennan qaamolee lamaan irraa nuf heyyamameera jedhan.

Miidiyaaleenis adeemsa araaraaf tumsa akka taasisan gaafatan.

Guyyoota 10 itti aanan keessatti miseensoota WBO ni galchina kan jedhan Obbo Baqqalaa Garbaa miseensootni WBO guraandhala 12-14 aanaalee koreen araaraa itti jirutti deemuun bakka bu'oota koreef gabaasu, ni galmaa'u akkasumas ni simatamu.

Sana boodas gara iddoo qophaa'eefitti ni gaggeeffamu jedhan.

Guyyoota sadeen kunneenitti waraanni mootummaa daandii akka gadi lakkisuf waliigalleerra jedhan.

Kanaafis eenyurattu dhukaasni ni banama jedhamee sodaatamuu hin qabu jedhan. Koreen araaraa godinaalee 12 aanaalee 22ti bobba'u.

Odeessa kana irratti dabalata