Rogeettiin Keeniyaa mirga namoomaaf falmitu Kaaroolaayin Miwaataa duutee argamte

Suuraa Kaaroolaayin Miwaataa dhabamte jechuun barbaadamaa turte
Goodayyaa suuraa Maatiin Kaaroolayiin Miwaataa duula bananii barbaadaa turan.

Rogeettiin Keeniyaa kabaja mirga namoomaaf falmitu Kaaroolayiin Miwaataa duutee argamuu poolisiin gabaase.

Kaaroolaayin tarkaanfii ajjeechaa seeraan alaa poolisiin namoota irratti raawwatu galmeessuun kan qorattu yoo tahu poolisiin garu duuti ishee ulfa baasuu waliin kan wal qabate tahuu akka hin hafne himeera.

Namootni jaha du'aatii ishee waliin wal qabatee to'annoo jala akka jiranis Daarikterri Qorataan Yakkaa Keeniyaa BBCtti himeera.

Miseensi paartii mormituu Keeniyaa lammata biyyaa ari'aman

Weellisaa Daadhii Galaan akkamiin lubbuun dabarte?

Koreen araaraa godinaalee 12 aanaalee 22'tti bobba'uufi

Kaaroolaayin Miwaataa Baha Naairoobiitti naannoo Danadoora jedhamu keessa gidduu gala haqa hawwasaa Dandooraa jedhamu keessa hojjetti.

Dhaabbanni Aminesti Internaashinaal gaafa Wiixataa lubbuudhaan akka argamtu abdii qabna jechuun karaa toora tiwiitera ibsee ture.

Lammiileen keeniyaa hedduunis miidiyaa hawaasummaarratti hashtaagii ''#FindCarolineMwatha'' jedhu fayyadamuun duula gaggeesaa turan.

Maatii fi hiriyyoonni ishee bakka hedduu barbaadanii akka dhaban himanii bakkuma reeffi ishee jiru gidduugala qorannoo reeffaa Naayiroobi illee gaafannee turre jedhan.

Keeniyaa keessati poolisiin yakkamtoota namoota jedhe irratti keessumaa hanna waliin wal qabatee tarkaanfii ajjeechaa fudhataa ture jedhama.

Kaarooliinee Miwaataa haadha ijoollee lamaa akka taate miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaniiru.

Odeessa kana irratti dabalata