Kantiibaan Faransaay dunni saree baay'een dhorkamuu qaba jedhan

Saroota marga irra ciisan Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Magaalaa Feuquières jedhamtu keessatti namoonni saree qaban yoo duttee ollaa jeeqxe €68 adabamu.

Kantiibaan magaalaa Kaaba Faransaay faalama sagalee sarootaa hir'isuuf dunni saree dhaabbachuu qaba jedhe.

Wiixata irraa eegaluun jiraattotni magaalaa Feuquières yoo sareen isaanii irra deddeebiin dute ykn yeroo dheeraaf walitti fufuun dute Yuuroo 68 adabamu jedhame.

Kantiibaan magaalichaa Jiin Estiinee tarkaanfichi ''dunna saree guyyaa fi halkanii hordofeeti''jedhanii iyyi sarootaa maagaalicha akka malee jeeqqera jedhan.

Labsiin kun falmitoota mirga bineensotaan qeeqameera.

Kaayyoon keenya saroota dhabamsiisuu miti jedhanii dabalataan sagalee xiqqoodhaafis isaan hin adabnu jechuun gaazexaa biyya Faransaay Le Parisien jedhamutti himan.

''Magaalli keenya saroota irraa mormii hin qabu garuu guddifachuu barbaannan barsiifachuudha'' jedhan.

Ollaan yoo himates akkasuma adabbiin akka isaan eeggatu ibsaniiru. Kanaaf saroota bakka tokkotti galchanii itti cufanii yoo deemanii fi iyyi isaanii dhagahame adabamuu isaaniiti.

magaalli Feuquières' jiraattota 1400 qabdi.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Saroonni dutuunidha kan fedhii isaanii ibsachuu danda'an

Labsiin kun iyyata jiraattotni magaalichaa nama tokko irratti kaasan hordofeeti kan qophaa'e.

Dubartiin tokko magaalichaa saroota baay'ee qabdi. Saroota gurguddaa fi xixiqqaa kaanis qabdi. Haa tahu malee iyyi sarootaa naannichaa dhagahamu akka dhaabbatuuf marii waliin gaggeessanis dhaabbachuu hin dandeenye.

Pirezidaantiin Waldaa Falmitoota Mirga Bineensotaa Istiifen Laamaarti '' kun iyya qofaadha'' jechuun tarkaanficha qeeqe.

''Saroonni hanga afaan qabanitti dutuun iusaanii hin hafu.''

Laamarati gaazexaa Monde jedhamutti akka dubbatetti haala kanaan bilbila mana amantaa keessaa dilbata ganama dhagahamus dhaabsisuu qabu jedhe.

Tarkaanfiin qondaaltotni Faransaay dunna saree dhaabsisuuf fudhatan kun kan jalqabaa miti.

Dunni saree tooftaa waliigaltee isaanii tokko haa tahu iyyuu malee komiin jiru iyyi saroota tokko tokkoo yeroo dheeraaf kan turuufi sagalee warshaa tokko tokkoon ol yeroo tahus jira jedhama.

Saroonni kan dutan sababa garaagaraaf yoo tahu komii ykn fedhii qaban ibsachuuf, waan miidhaa fiduu danda'a jedhanii shakkan yoo ilaalanii fi miira aarii qabaatanidha.

Kanaaf furmaata barbaaduun akka saroonni hin iyyines tahe hin dunni gochuun danda'ama jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata