Finfinnee: Torban Diizaayinaa magaalaa Finfinneetti gaggeefamaa jira

Asxaa Design Week Design Week Addis Ababa Image copyright Design Week Design Week Addis Ababa

Torban diizaayinaa Paaris, torbee diizaayinaa Niwuyoorki, Dubaayi fi Istaanbul adunyaa irratti qophiilee diizaayinaa adunyaa irratti beekamtii guddaa argataniidha.

Sagantaa diizaayinaa yoo xiqqaate torban tokkoof turu kana irratti ogummaa ijaarsa gamoo, ogummaalee aartii, teeknoloojii fi faashinii dabalatee kanneen biroos keessatti kan hammatamu taha.

Wal-tajjiiwwan idila adunyaaa akkanaa biyyoota qophaa'an keessatti qofa osoo hin taane biyyoota kaan irraaillee daawwattota hawwatu.

Finfinneenis torban diizaayinaa kana qopheessuuf yaadicha kan fudhatte waggootni shan darbaniiru. Maqaan 'Torban Diizaayinaa Finfinnee' jedhamus kennameeraaf.

Image copyright Gallery 26/ Design Week Addis Ababa
Goodayyaa suuraa Agarsiisa Torban Diizaayinaa 4ffaa Finfinnee irratti namoota argaman

Torban diizaayinaa kun hojii gama kalaqaan jiru agarsiisuufi jajjabeesuuf jalqabame jetti hundeessituu fi Daarikterri Torban Diizaayinaa Finfinnee Mattaasebiyaa Yooseef.

Torban diizaayinaa kana keessattis ogummaa ijaarsa gamoo, Dizaayinii magaalaa, faashinii, teeknoloojii, huccuu, giraafiksiiwwanii fi qophiin nyaataa hammatameera.

Hojiilee kalaqaaf wal-tajjii kennuu

Hojiiwwan kalaqaa hedduun fayyadamtoota ykn daawwattoota bira wal-tajjiin ittiin dhaqqaban jiraa? kan jedhu wal nama gaafachiisuu danda'a.

Hojiiwwan kalaqaa hedduun damee ykn namuma hojjeteen ala baay'inaan yommuu namoota kaan bira dhaqqaban mul'ataa hin jiru.

Image copyright Gallery 26/ Design Week Addis Ababa
Goodayyaa suuraa Mattaasabiyaa Yooseef hundeessituu fi Daariktera Torban Diizaayinaa Finfinnee

Mattaasebiyaan hanqinoota kanneen xiqqeessuf wal tajjiin torbee diizaayinaa qophaa'e kun hojjechaa akka jiru dubbatti.

Hundinuu hojiiwwan isaanii hanga tahe agarsiifachaa turan. Torbee Diizaayinaa Finfinnee irratti garuu walitajjii bal'aan kennameeraaf.

Fakkeenyaaf namni nyaata hojjetu tokko mi'eessituuwwan garaagaraa walitti makuun nyaata dhamdhama addaa qabu hojjechuu danda'a.

Dhiyeessii isaa irrattis akkasuma kalaqni adda tahe barbaachisa. Torbee Diizaayinaa Finfinnee kana irratti agarsiisuu danda jechuudha.

Waggoota arfan darbanitti torbeen diizaayinaa kun namoota ogummaawwan garaa garaa faayidaa dinagdee fi hawwasummaa qaban walitti qabuu danda'eera.

''Namoota umuriinsaanii waggaa 18 hanga 60 arganna. Lakkoofsi daawwattootaas dabalaa jira''

Image copyright Gallery 26/ Design Week Addis Ababa
Goodayyaa suuraa Torban Diizaayinaa Finfinnee biyyoota kaan irraa muuxannoo fudhatamee jalqabedha

Hojiiwwan kalaqaa hedduu bakka tokkotti argachuun isaanii akka isaan hawwate dubbatti.

Kanneen akka faashinii fi giraafiksii irra caalaa daawwatamu. Meeshaaleen fi diizaayiniin mana keessaa ammoo hagas mara hin baramne jeti.

Bara 2011 yeroo Torban Diizaayinaa 4ffaa Finfinnee Hayaat Rejensitti jalqabe dhaabbanni Kolleekshin jedhamu aadaa fi miidhagina Itoophiyaa fi Eertiraa kanneen of keessaa qaban beeksisee ture.

Lammiin Faransaay tokko Laalibelaa irratti pirojektii hojjete dhiyeessera. ''Addis Through Innovation mata duree jedhuun workishooppiin qophaa'eera.''

Agarsiisa akkasii qopheessuuf namootas tahe dhaabbilee maallaqan deeggaran argachuun ulfaataa akka tahe Mattaasabiyaan dubbatti.

Agarsiisa diizaayinaa biyyota kaan irraa fudhatame kana qopheessuun ''salphaa tahuu baatus barbaachisaa waan taheef inuma hojjenna'' jette mattaasebiyaan.

Image copyright Gallery 26/ Design Week Addis Ababa
Goodayyaa suuraa Torban Diizaayinaa 4ffaa Finfinnee irratti hojiileen kalaqaa ni agarsiifamu

Namootni baay'eenis hubannaa isaa waan hin qabneef deeggaruu baatanis yoo hubannaan uumamee isaaniif gale akka fooyya'uu danda'u amanti.

Itoophiyaa keessatti wantoota oomishamanii fi kalaqaman beeksisuuf ittuma fufnee hojjennas jette.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata