Barattuun miseensa IS taatee fi kaampii Sooriyaa keessa jiraachaa jirtu manattin deebi'uun fedha jette

Beegam buufata xiyyaaraa Gaatwiikitti bara 2015 Image copyright Met Police
Goodayyaa suuraa Beegam uk yeroo gadhistee deemte shamarree ganna 15 turte

Shamarran Sadii bara 2015'tti garee finxaaleyyii Islaamaa IS'tti makamuuf UK irraa imalan keessa tokko baayaa bahuu koottii gaabbuu baadhuus biyyatti deebi'uun fedha jette.

Barruu 'Times' waliin gaaffiifi deebii taasifteen shamarreen ganna 19 Shamiimaa Beegaam ''mataa namoota qalamanii'' arguu ishee himtee garuu ''na hin sodaachifne'' jetti.

Kaampii baqattootaa Siiriyaa keessa kan jirtu shamarreen kun ulfa ji'a sagalii waan taateef daa'ma isheef jecha biyyatti deebi'uu akka barbaaddu dubbatte.

Ijoollee lama kan qabdu ta'uus lubbuun darbuus himteetti.

Shamarran hirriyyoota ishee mana barumsaa ta'an lama ishee waliin UK bahan keessaa tokko haleellaa boombiin du'uu dubbatteetti. Hireen shamarree ishee biroo hin ibsamne.

''Jireenyuma nagaadha''

Amajjii bara 2015 wayita UK gadhiisanii bahan Beegaamiifi Amiir shamarran ganna 15 yoo ta'an, Kadiizaa Sultaanaa ammoo 16 turte.

Shamarran kunnin buufata xiyyaaraa Gaatwiik irraa gara Tarkiitti balali'an. Maatii saaniitinis bashannanaf akka bahan himan. Achiis miillan gara Siiriyaatti qaxxaamuran.

Image copyright Met Police

Siiriyaatti bakka to'annoo IS jabaa turte Raakaa erga gahanii booda Begaam abbaa warraa ishee nama ta'uuf jedhu waliin mana tokko keessa turte.

Guyyoota 27 booda nama lammii Daach ta'ee fi Islaamummaa fudhatetti heerumte.

Lameen baha Siiriyaa bakka buufata garee IS isa dhumaa ta'eerraa lola tureen baqatanii lubbuun bahan.

Abbaan warraa loltoota Siiriyaatti harka kennate, isheen ammoo kaampii Kaaba Siiriyaatti argamu keessatti namoota walitti qabaman 39,000 keessa jirti.

Naannoo to'annoo IS jala jirte Raakaa keessa jiraachuun ishee fedha ishee guutuu gafatamtee itti gammaduu ishees ibsite. Akkuma jireenya isa birooti. Jireenyuma viidiyoowwan proopogaandaa isaaniirratti agarsiisaniiti- jireenya nagaa.

''Ammaa amma boombii fi wan biraan dhuka'a. kanaa achi...''

As dhufuukootti hin gaabbu.

''Waliin duuna jedheen yaada ture''

Beegaam oopireeshinicha tasa raawwatamuu eegale warri IS waan dhumateef natti fakkaatee ture.

''Abdii guddaa hin qabu. Xiqqaachaa xiqqaachaa jiru'' jetti. Cunqursaa fi malaammaltummaa keessoo isaanii jirurraa kan ka'e ni injifatu jedhee hin yaadu.''

Abbaan warraa ishee mana hidhaa namootni itti dararamanitti hidhamuus himti.

Image copyright Met Police
Goodayyaa suuraa Bitaa gara mirgaatti Kadiiz Sultaan, Amiira Abaasifi Shamiimaa Beegam

Abukaattoon maatii Kadiiz Sultaan Kaadiiz haleellaa humna qilleensaa Raashiyaan ajjeefamuu hin oolle jedhee aman.

Begaam akka Times'tti himtetti hiriyyaan ishee mana ''hojiin dhoksaan itti hojjetamu'' keessatti haleellaa boombiin ajjeefamte.

''Kuni ni ta'a jedhee yaadee hin beeku. Jalqabarratti dhugaa miti jedheen of amansiise. sababni isaas yoo duunes waliin duuna jedheen yaada ture'' jetti waayee hiriyyaa ishee yoo dubbattu.

Siiriyaatti daa'ima lama dhabdeetti

Baagum daa'imman lama jalaa du'aniiru, erga Siiriyaa dhuftee kan horatte. ''kun baayyee ulfaata'' jetti.

Daa'imni ishee isheen jalqabaa dhalattee waggaa tokkoofi ji'a sagalitti bakka Baghuuz jedhamuutti ji'a tokko dura duute.

Mucaan ishee jalqaba duu'e ammoo ji'a sadii dura hanqina nyaata maaalawaa wajjin walqabateeti jedha barruun 'Times'.

Daa'ima ishee ji'a sadetii kana gara hoospitaalaa geessitee ture. ''Dawaan hin jiru, meeshaaleen waldhaansaas hin jiran jetti''.

Amma daa'ima garaatti baattuuf of eegannoo adda gochaa jirti.

Kuniis Baghuuz jedhamuu akka baatu sababa ta'uu himti.

Daa'imni ishee hin dhalanne kun kaampii keesatti akka hin miidhamne waan yaaddoftef gara Briteenitti deebi'uuu akka feetes himti.

''Gara manaatti deebi'ee daa'ima koo waliin jireenya nagaa jiruuf waan barbaachisu hunda nan godha''

IS nannoowwan to'annoo isaa cimoo ta'an Iraaqitti Mosuul, Siiriyaatti ammoo Raakaa fa'a keessaa osoo hin hafiin ariyatameera.

Odeessa kana irratti dabalata