Kolombiyaa: Lammiin Kolombiyaa ijoollee miidha saalaaf saaxilaa ture adabame

Kaartaa

Lammiin Kolombiyaa miidhaa saalaa ijoollee 276 irraan geesisaa ture hidhaa waggaa 60'n akka adabamu itti murtaa'e.

Huwaan Kaarloos Saancheez Laatoree bara 2007-2008 gidduutti magaalaa Barankullaa jedhamtutti yakka kana raawwachuu isaa amaneera.

Saancheez Laatooree suuraa ijoollee wal qunnamtii saalaa waliin wal qabsiisee karaa interneetii toora 'alias Big Bad Wolf' jedhamuu qoodaa turuun miidhaa xiinsammuu jabaa tahe irraan gahaa tureera.

Bara darbe Venezuweelaatti waraqaa eenyummaa sobaa qabatee argamuun adabamee ture.

Yeroo qorannoon gaggeeffamaa ture balleessaan raawwadhe hin qabu jedhee haa waakkataa ture.

Abbaan alangaa garuu miidhamtoota irraa ragaa argadheera akka jedhetti yoo tahe Saancheez karaa interneetii ijoollota dhiiraa fi dhalaa naannoo suuqii ykn dukkanaatti beellamuun qunnamuun maallaqa kenneefii fedha qunnamtii saalaaf itti fayyadamaa tureera jedhe.

Yoo hin tahu jedhan miidhaan isaan irra gaha. Kanaaf sodaachuun gochaa kana akka raawwatan taasifamaniiru jedhe.

Dabalataan qondaaltotni akka jedhanitti Saanchez Venezuweelaa keessattis qabamee osoo dabarfamee Kolombiyaaf hin kennamiin dura yakka hojjechaa ture.

Ollaan isaa tasuma nama gochaa akkanaa raawwatudha jennee shakkinee hin beeknu jedhan.

Odeessa kana irratti dabalata