Miseensonni Raayyaa Ittisa Biyyaa afur ajjechaa misirroo Booranatti raawwateen shakkaman to’ataman

Uummata aanaa Miyoo awwaalchaaf bahe

Madda suuraa, Kominikeeshinii aanaa Miyoo

Ibsa waa'ee suuraa,

Awwalchi namoota shanii bakka tokkotti raawwatame.

Miseensonni Raayyaa Ittisa Biyyaa afur ajjechaa misirroo Booranatti raawwateen shakkaman to'annoo jala oolan.

Torban darbe gaafa Kibxataa galgala misirroo lamaanii fi miinjeewwan isaanii waliigalatti namootni shan yeroo ajjeefaman kan biroo lama immoo madaa'ani turani.

''Hoggansa miseensi yeroo ajjeechaa kana raawwate to'achuu dhabe dabalatee yeroo amma loltoonni afur to'annoo jala oolanii jiru,'' jechuun Bulchaan Aanaa Miyoo Obbo Badhaane Liban BBC'tti dubbataniiru.

Tokko ajajaa shantama, lama immoo ajajaa kudhan akka ta'anille himaniiru. Hoggansi kan waraana gaafas qabate bobba'edha.

Odeeffannoo dogongorsaan badiin kuni raawwachuu isaafi gabbiin guddaa waraana gidduu dhalatu isaa kan dubbatan bulchaan aanaa, Rayyaan ofumaa qorate shakkamtoota dabarse kenne jedhaniiru.

Kanneen shakkaman Aanaa Miyoo kaampii raayyaan ittisaa jiruu keessatti to'atamani akka jiraniifi wanti qoratamu erga xumurame booda seeratti akka dhihaatan qondaalli aanichaa dubbatu.

Shakkamtoota seeratti dhiheessuun alatti ajjechaa booda ummanni waan mufateef Raayyaan Ittisa Biyyaa araarri akka bu'u gumaa baasuuf akka jirullee Obbo Badhaanen nutti himaniiru.

''Raayyaa Ittisa Biyyaafi ummata walitti fayyisuufi gumaan kun kan dubbatamu,'' jedhan.

Akkaataa fuudhi raawwate

Fuudha Awaadi jedhun osoo maatiin intalaa hin beekin gurbaafi intalli waliigalani intala fuudha.

Maatiin wanta hordofuu danda'anif hanga sirni raawwate meedhicha godhatutti karaatti hin dhaabatani kan jedhan Obbo Badhaanen yeroo kanatti dhukaasni itti banamu himaniiru.

Torbee darbe Godina Wallagga Bahaa Aanaa Saasiggaatti miseensonni Raayyaa Ittisa Biyyaa lama dubartii gudeedan tokkoon tokkoon isaanii hidhaa waggaa 14'n akka adabaman itti murtaa'ee ture.