Du'a namichaan siidaan dhungii yaadannoo gammachuu dhuma WW2 balleeffame

Siidaa Filoridaatti halluun irratti dibame

Madda suuraa, Sarasota Police Department

Siidaan nama xumura Waraana Addunyaa Lammaffaa (WW2) sababeeffachuun gammachuu keessa dubartii hin beenne magalaa keessa osoo dhungatuu mul'atu irratti duulame.

Kunis erga du'e guyyaa tokko booda. Saarasotaa Filoridaatti halluu diimaan barrefamni "#MeToo" jedhu siidaa kana iratti barraa'u isaa poolisiin beekiseera.

Badin gahes dolaara kuma tokko ni ta'a jedhe tilmaameera.

Namoota hedduf, suurri nama doonii irraa hojjetu dubartii hin beenne dhungatu gammachuu xumura waraanaa Yunaayitid Isteet Jaappaan irratti aante bakka bu'a. Beekkamtummaa guddaas qaba.

Haa ta'u malee, booda kana namoonni muraasni Obbo Mendosaan fedhii malee Aadde Fireedimaan dhungate jechuun xuxxuqqaan saalaa akka irratti raawwate kaasu.

Warraaqsi "#MeToo" jedhamu immoo xuxxuqqaa saalaa raawwate jedhaman ijoo dubbii akka ta'anif hojjechuun milkaa'eera.

Bara 2005 Giretaa Ziimar Fireedimaan fedhii ishii malee akka ishii dhungate ibsuun garuu ''mallattoo gammachuu waraanni xumuramu isaatti Waaqa galateeffachuuf taasifamedha,'' jedhaniiru.

Du'a harmee isaanii booda ilmi isaanii akka gaazexaa New York Times'f dubbatettis dhungoon gaafasi hamminaaf hin raawwanne jedhani harmeen isaa akka amanan himeera.

Siidaa halluun diimaa irratti dibame kana dippaartimantin poolisii Saraasota miidiyaa hawaasummaa irratti erga gadhiise booda namoonni ijoo dubbii godhaniiru.

Kaan xuxxuqqaa saalaatu raawwate kaan immoo namichi waan kanayyuu sammuudha ahin qabu jedhani falmii yaada akeessa seenaniiru.

Poolisiin Kibxata ganama halluun irratti dibame akka bade mirkanesseera.