Loltoonni ismaartifoonii akka hin fayyadamne Raashiyaan dhorkite

Dubartii loltuu Raashiyaa waliin suuraa kaatu

Madda suuraa, Tass/Getty

Ibsa waa'ee suuraa,

Viidiyoo waraabun, suuraa kaasuun, of kaasun loltoota hojiirra jiranif ni dhorkama

Paarlaamaan Raashiyaa yeroo hojii waraanni biyyatti mobaayila (ismaartifoonii) akka hin fayyadamne dhorke.

Kunis itti fayyadamni miidiyaa hawaasummaa nageenya biyyaalessaa irratti rakkoo waan fideefi.

Wixineen seeraa qophaa'e miseensonni waraanaa mobaayila isaaniin suuraa akka hin kaafne, viidiyoo akka hin waraabne akkasumas intarneeta akka hin fayyadamne dhorka.

Loltoonni waa'ee waraanaa barreessuus ta'e gaazexeessitootatti akka hin dubbanne dhorka.

Miseensota paarlaamaa gara gadii, Dumaa, 450 keessaa 400 wixinee seeraa gaafa Kibxataa dhihaate deeggaraniiru.

Si'achi loltoonni man'eewwan bilbilaa fayyadamu danda'anis taabiletiifi laaptoppiin dhorkameera,

Wixineen seeraa paarlaamaa gara olii, Mana Maree Federeshiniin, erga ilaalame booda seera akka ta'uf pirezidantii biyyatti Vilaadimir Puutinin mallattaa'u qaba.

Maaliif dhorkan?

Qondaaltonni Raashiyaa odeeffannoowwan waraanaa dhaabbilee basaasaa biyya alaa irraa eeguuf akka murteen kuni barbaachisu dubbatu.

Yeroo dhihoo, wanti loltoonni miidiyaa hawaasummaa irratti barreessan waraanni biyyatti Baha Yukireeniifi Sooriyaa jiraachuu isaa ifa baaseera. Kunis, takka takka ibsa mootummaa waraana achiiti hin qabu jedhun waldarba.

Erga bara 2017, waraanni Raashiyaa odeeffannoo kamuu onlaayinii akka hin gadhiifne, isa of kaasan dabalatee, dhorkame ture.

Murtee akkanaa kan goote Raashiyaa qofa miti, Yunaayitid Isteet rakkoon akkanaa ishii mudate jennaan loltoonni miidiyaa hawaasummaa akka fayyadaman garuu qajeelfama akka hordofan taasisteetti.