Magaalaa Shawaa Roobiititti ajjeechaan haadhaa fi intalaa mormii kaase

Mormii daandii Shawaa Roobiit

Madda suuraa, Shewa Robit Kentiba Office FB

Naannoo Amaaraa Godina Shawaa Kaabaatti ajjeechaan haadhaa fi daa'imashee durbaa dheekkamsa guddaa kaaseera.

Dheengadda guyyaa keessaa sa'aa 11:30tti eeruun akka isaan gaheefi sababni ajjeechaas walitti dhufeenya jaalalaa tahuu ragaa akka qaban, Inspeektar Mogas Baayyee BBCtti himaniiru.

Akka Inspeektarichi jedhan, ajjeechaan kun Magaalaa Shawaa Roobiit Ganda 01 kan raawwate wayita tahu, reeffi haadhaa fi intalashee ganna 5 argameera.

Ajjeechaa kanaan walqabatees shakkamaan tokko to'annoo jala kan oole ta'uufi meeshaaleen mana kana keessaa saamames to'annoo jala ooluu dabaluun nutti himaniiru.

Erga kun tahee boodas namoonni hedduun gara daandiiwwaniitti ba'uun, ''Haqni hatattamaa kennamuu qaba,'' jechuun mormaa turuusaanii Inspeektar Mogas dubbataniiru.

Jiraataan Magaalichaa Mohaammad Alii jedhamus, ''shakkamaa kana buufata poolisii keessaa baasna, tarkaanfiis irratti fudhanna,'' jechuun dheekkamsi uummataa akka eegale dubbata.

Ajjeechaan kan raawwate ukkaamsuun akka tahe dhagahuu kan nutti hime Mohaammad, mormii kanaan walqabatees daandiin konkolaataa cufaa tahee ooluus nutti himeera.

Namni maqaan ishee akka hin dhahamne gaafatte tokko "daa'imti duute barattuu waan taateef, bo'iicha waan tureef gara mana barumsaa barattoota hin erginaa jechaa turan.

Gaafa manaa baanu namoonni hedduu hiriira bahanii "haa ajjeefamu; haqni nu haa kennamu," jedhaa turan.

Akka dubartiin kun jettuti haadhaa fi intala irratti ajjeechaan rawwatame yoo ta'u daa'imni waggaa lamaas uukaamsamee shaanxaa keessatti kaa'amee fudhatamuu isaas himte jirti.

"Haati ajjeefamte guyyaa guutu osoo hin mullatin oolun ishee namoonni kan yaaddesse ollaan, galgala gara mana ishee deemanii yoo ilaalan haati fi intalli ajjeeffamani argaamaniiru," jechuun waan achi ture dubbatti.

Ta'ii kanatti aansee hamma ammaatti qabeenyaa fi namoota irratti balaan ga'e akka hin jirre inspeektarichi kan dubbatan wayita tahu, jaarsolii fi abbootiin amantaa dubbicha tasgabbeesaniiru jedhan .

Inspeektaarichi akka jedhanitti koreen dhimmi kana qoratuu akka dhaabbateefi yoo qoranoonni isaa yoo dhumate ifa akka godhan himanii jiru.