Finfinnee: Piroojektiin misooma qarqara laggeenii magaalaa Finfinnee jalqabe

Karoora piroojektichaa

Madda suuraa, Mayor Office of Addis Ababa

Ibsa waa'ee suuraa,

Tilmaamni baasii proojektichaas birrii biiliyoona 29

Piroojektii misooma qarqara laggeenii misomsuun bareedinafi hawwata turistiif fayyada jedhame magaalaa Finfinneetti eegalame.

Projektiin waggaa sadiitti xumuramu har'a eegale kun, laggeen magaalaa Finfinnee isaan gurguddaa lama kan walumaagalatti kiloomeetira 51 ta'u dheeratan irratti hojjetama.

Qarqara laggeeni misoomsuun tuurizimii magaalaa keessaa guddisuun carraa hojii uumuun galmawwan projeektichaa keessaa muraasa.

Proojektichi rakkoo lolaa jiraattota mudatu hir'isuun dabalataan hawwii biyyatiin misooma diinagdee magariisaa ijaaruuf qabdu akka milkeessuu abdatama.

Piroojekticha kan eegalsiisan kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaala Finfinnee Obbo Taakkalaa Uumaatin proojektiin dhalootaaf darbu kun Inxooxxoodhaa hanga Aqaaqiitti kan fulla'u akka ta'e himan.

Ibsa waa'ee suuraa,

Inj Taakkalaa, ''proojektichi namoota misoomaaf jedhamee giddugala magaalattiirraa kaafaman kan itti yaadannudha,''

Qarqarri laggeenii misoome kunis iddoo uummatni magaalichaa yaada isaa itti wal jijjiiru akkasumas kan barattootnis barnoota isaanii itti qo'achuu danda'an akka ta'e himan.

Kantiibaa Taakkalaan proojektichi namoota misoomaaf jedhamee giddugala magaalattiirraa kaafaman kan itti yaadannudhas jedhaniiru.

Baasiin proojektichaas birrii biiliyoona 29 wayita tahu, kan midhaassu ammoo kaampaanii biyya Xaaliyaan Varneeroo jedhamudha.

Madda suuraa, Mayor Office of Addis Ababa