Loltuun duraanii Siwizerlaand garee IS deemee loluusaatiif himatame

Loltuu Siwiiz Johaan Koosar Sooriyaa keessa bara 2015

Madda suuraa, Christophe Petit Tesson / PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Loltuu Siwiiz Johaan Koosar Sooriyaa keessa bara 2015

Joon Koosar gara Sooriyaa dhaqee garee IS ofiin jedhaniif lole miti. Garuu isaan lole. Haa ta'u malee, gaafa qe'eetti deebi'u himatame.

Himanni isaas waraana biyya biraatti dabalamuun nageenya akkasumas walabummaa biyyi isaa dhimmi kana irratti qabdu rakkoo seensise kan jedhudha.

Loltuun kuni waan raawwate hin dhoksine. Inumaa itti boona.

''Seerri waraana alaaf loluu ni dhorka,'' jedhu dubbii himtuun waraana biyyatti.

Koosar Siwizerlaanditti kan dhalateefi lammii biyyattiisi. Hiddi akaakilee isaa garuu gara Sooriyaati. Isaan miseensa Kiristaanaa Sooriyaati.

Sooriyaatti kan imale gaazexessaa ta'e ta'us, gareen IS hordoftoota amantaa kiristaanaa yeroo haaleluuf jedhu itti garagalee lolu hima.

Manni Maree Waraanaa Sooriyaa akka hundaa'u, loltuu qaxaruu dabalatee leenjii waraanaa Siwizerlaand keessatti argate isaaniif qooduun gaafa lolli cime immoo loltuu 500 ol of jalatti ajajaa ture.

Maaliif hidhaa bu'e

Gaafa biyyatti deebi'u garuu hidhaa bu'e. Kooddiin waraanaa Siwizerlaand eeyyama mootummaa malee waraana alaa akka hin seenne dhorka.

Kunis seenaa irraa ka'eeti. Loltoonni Siwiis biyya isaanii yeroos hiyyeetti turte dhiisuun Naappoliwoonif, Ispeenif, Nezerlaandiifi Biritishiif bitamanii waraanaa turan.

Erga biyya walaba taate hundoofte booda garuu ni dhorkame.

Madda suuraa, Shutterstock

Ibsa waa'ee suuraa,

Kosaar mana murtii Siwizerlaand keessatti

Mana murtiin ala maatiifi hiriyyoonni isaa ''IS waraanuun wanjala miti,'' jechuun sagalee dhageessisaa turan.

Innis inumaa kabajaafi badhaasatu naaf mala yaada jedhu qaba.

Haala fooyya'e

Manni murtii murtii cimaa irratti dabarsuu dhiisuu mala. Tarii waggaa sadii hidha akka bu'u ta'a.

Haa ta'u malee, mootummaan biyyasii murtee salphaa dabarsee waraana alaaf jara lolanif obsa qabaachuu isaa agarsiisuu hin fedhu.

Lammiileen Siwizerlaand garee IS'f lolaniiru. Kan bultii waliin ijaarratanis jiru. Muraasni deebi'ani hidhaa bu'aniiru.

Kaan achuma Kaaba Sooriyaa mana hidhaa garee mormitoota Sooriyaatin to'atamu jala jiru. Akkuma biyyoota Awuroppaa kaanii Siwizerlaand dhimma kana irratti rakkoo seenteetti.

Garee IS'f loluun akka Johaan Kosaar miti hanga waggaa 20 hidhaa nama buusa. Murtii Koosaar Jimaata dhagahama.