WBO Zoonii Kibbaa: "Xalayaa fuula tokkoon qabsoo diignee galuu hin dandeenyu"

Ajajaan Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa Goollicha Dheengee

Madda suuraa, SOCIAL MEDIA

Koree Araaraa Waraana Bilisummaa Oromoo simachuuf gara Godinaalee Kibba Oromiyaatti bobba'een akka wal hin agarre ajajaan WBO Zoonii Kibbaa Abba Goollicha Dheengee BBC'tti himan.

"Koree araaraa jedhamu sanaan walitti dhufnee wal dubbifnee hin jirru" jedhu.

"Haalli koreen araaraa sun itti yaatu waraanaan marfamtee, haala nageenya keenya gaaga'amaaf saaxiluun waan deemaniif wal dubbisuu hin dandeenye" jedhu.

Haa ta'u malee koree araaraa kanaaf xalayaa haal-dureewwan 11 qabu barreessinee gara jaarsa biyyaatiin ergineefi isaan harka gahuus mirkaneeffanneerra jedhu.

Koreen araaraa garasitti imale xalayaa sana fudhatee gara Finfinneetti deebi'e kan jedhan Abba Goollicha, "yoo mootummaan Itoophiyaa haal-dureewwan kanaaf deebii quubsaafi amansiisaa ta'e hin kenniin akkaataan koree sanaan walitti dhufnu hin jiru" jedhu.

'Xalayaa fuula tokkoon...'

Hayyu dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa ajaja isinitti dabarsanii osoo jiranii haal dure kana kaahuun maaliif barbaachise jennee Abba Goollicha gaafanne.

Ammatti qunnamtii kallattii hayyu duree waliin qabaachaa hin jirru jedhu.

"Dhimmi itti jirru qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuu, gaaffii bilisummaa Oromoofi Walabummaa Oromiyaa of keessaa kan qabu. Waggoota dheeraa aarsaa guddaafi wareegama itti kafallee as geenye" jedhu.

"Bakka qunnamtiin nuuf hoggana dhaabaa gidduutti aanja'ee hin jirretti, akkasumatti xalayaa fuula tokkoon qabsoo diignee galuu hin dandeenyu, galfata biyyaatu nu gubbaa jira" jedhu.

Hayyu dureen xalayaa sana haala inni keessatti barreesse hubannee hin jirru. Dhiibbaa dugda duuba jiruun barreessemoo akkamiin barreesse kan jedhu hin beeknu jedhan.

Yaadota qondaaloti mootummaa marsariitii hawaasaa irratti dabarsan yoo ilaallu mootummaan araara hundee qabeessa deemsisaa hin jiru jedhu.

Adda Bilisummaa Oromoo waliin waliigalteen mallatteessine hin jiru jedhanii miidiyaa irratti haalaa jiru jechuunis aanga'oota mootummaa qeequ.

'Namni gale hin jiru'

Miseensa WBO Godina Kibbaa keessaa namni koree araaraatti harka kennatee deebi'e hin jiru jedhu Abba Goollichi.

"Kanaan dura Gujiitti miseensa WBO kan ture namni tokko badii balleessee seeraan to'atamuuf jennaan, jaarrolii biyyaatti harka kennachuu quban qaba" jechuun dubbatu.

Sanaan ala miseensi waraanaa ajaja isaanii jala jiru kan gale hin jiru jedhu.

"Kan wal bulchaa jirru heeraafi sagantaa siyaasaa ABOtiini kan jedhan Abba Goollichi Dheengee, kaayyoodhaaf wal tumsinee jirra, miseensi WBO osoo galuuf fedhii qabuu ittifame hin jiru jedhu.

Waraanni Bilisummaa Oromoo akeekaafi kaayyoo qaba, hanga akeekni keenya karaa quubsaa ta'e mootummaa irraa deebii argatutti, akkanumaan akeeka keenya gadi dhiifnee deemuu hin dandeenyus jedhu.

Ammoo jaarroliin biyyaa kan koree araaraan walitti dhufeenya hin qane nu dubbisuuf fedhii akka qaban ergaa nuuf dabarsanii wal dubbisuuf jirra jechuun BBC'tti himaniiru.

Akka koree araaraafi akka mootummaatti osoo hin taane akka jaarrolii biyyaatti waliin mari'achuuf beellama qabachuus himaniiru.