Miidhaa saalaatiin kan himatame R Kelly wabiin gadi dhiifame

Kellyn waggoota 10 oliif yakka miidhaa saalaatiin himatamullee haalaa ture

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Kellyn waggoota 10 oliif yakka miidhaa saalaatiin himatamullee haalaa ture

Sirbituu colleen gosoota muuziqaa R&B jedhamaniin beekamu R Kelly maallaqa Doolaara Ameerkaa 100,000 qabsiisee mana amala sirreessaa Chikaagootii gadi dhiifame.

Namni kun kaleessa mana murtiitti dhiyaachuun himataawwan 10 irratti banaman, kanneen yakka miidhaa saalaatiin walqabatan haaleera.

Nmni kun dubartoota afur irraan miidhaa saalaa qaqqabsiiseera.

Namni umrii waggaa 52 kun wayita abukaatoo isaatiin dabaalamee mana hidhaatii ba'u miidiyaatti dubbachuufillee fedhii hin qabu ture, fuulasaa dhokfachaa ture.

Jimaata darbe poolisiitti kan harka kennate R Kelly'n, guyyoota dhuma torbee achuma mana hidhaa keessa dabarse.

Wallisaan kun waggoota kudhaniif miidhaa saalaa geessisuudhaan himatamaa tureera, garuu innis haalaa waan tureef osoo itti hin murtaa'in yoona ga'eera.

Kellyn dhaddachatti kan dhiyaate erga dookumantariin waa'eesaarratti xiyyeeffatu walitti fufiinsaan hojjetameeti.

Dookumanatarii sana keessatti dubartoota hedduurraan miidhaa saalaa akka geessise ni mul'isa.

Erga bara 1998tii as miidhaa saalquunnamtiitiin himatamaa jira.

Madda suuraa, CBS

Ibsa waa'ee suuraa,

R Kelly maallaqa Doolaara Ameerkaa 100,000 kaffalee wayita mana hidhaatii ba'u

Manni Murtii wayita wabiidhaan gadi dhiisu paaspoortii harkaa fuudhee, shamarran umurii waggaa 18 gadii waliin tuttuqqii akka hin uumnee akeekkachiiseeti.

R Kelly gaafa Bitootessa 22 mana murtiitti dhiyaata.