Pirezedantiin Taanzaaniyaa Maagufuulii 'Bulldozer' wantoota dhorkan shanan

Left: Man reading a newspaper in Tanzania, followed below by people at a political rally in Tanzania, followed below by schoolgirls holding books, followed below by a plane at Dar es Salaam airport Right: Tanzanian leader John Magufuli Image copyright AFP

Barri haaraan kun Taanzaaniyaatti kan eegale, hospitaalota biyyattii keessatti sagantaan bashannanaa Televizhinin akka hin mullisne, qabiyyee fayyaa qofaa akka dhiyeessanitu eeyyamameefi.

Pirezedantiin Taanzaaniyaa maqaa masoo 'Bull dozer' jedhuun beekaman, bulchiinsi mootummaasaanii qajeelfamoota hin baratamne kennuun beekamu.

Yaadni hawaasni sirna bulchisaa mootummaa Pirezedantichi dursanirratti kennamuus garaagara.

Dhimmoota ilaalcha hawaasni naannoo fi sadarkaa idila addunyaa gargar taasisan 5'n.

1) Imala biyya alaa

Image copyright AFP

Obboo Magufuuliin aangoo qabatanii torban jalqabaatti hojjattootni mootummaa biyya hambaa akka hin deemne dhorkan.

Namni akka tasaa imaluu jiraannaan dursa eeyyama Magufuulirraa ykn hoogganaa dhimma hojjataarra argachuu qaba.

Gaafa imallii kun dhorkamu hawaasarraa deeggarsa argatanii turan.

Sababiiin isaas hojjattootni mootummaa imalatti maallaqa taaksii kaffalu qisaasessuu jedhaniin amanu ture.

Ergasii bara sanaatii lakkoofsi hojjattoota mootummaa biyya alaatti imalanii xiqqaadha.

Baankiin Giddugaleessaa biyyatti bara 2017 waggoota 2 keessatti qusachuu akka danda'ame beeksise.

Obbo Magufuuliin irra deddeebi'anii maallaqa qusachuuf ta'uu ifatti hin himani.

2) Yaa'ii Paarlaamaa biyyatti kallattin akka hin tamsaafamne

Image copyright Getty Images

Otoo Magufuuliin aangoo hin qabatiin waggaa 10 dura bulchiinsi Jaakiyaa Kikiwitee tamsaasaa kallattirratti maalammatummaa keessa jiraachuun saaxilame.

Falmiin paarlaamaa biyyatti muummichi Ministiraa Edwaard Lowassaa aangoo bara 2008 akka gadhiisaniif sababa ture.

Bara 2014 tamsaasni kallattii ministeerota 2 fi abbaa alangaa waliigalaa biyyatti aangoorraa gaggeessise.

Bara 2016 bulchiinsi Magufuulii Telvishiniin biyyaalessaa Taanzaaniyaa (TBC) fi kan dhuunfaas falmii paarlaamaa biyyatti akka hin agarsiifne uggurani.

Dhaabbileen Mitimoootummaa paarlaamaa biyyatti hawaasaarraa fageessuufi jedhani mormanii turan.

3) Barattoota ulfa

Image copyright Getty Images

Dhorki kun jalqaba Pirezedantichaan hin turre.

Barsiifata waggoota 40 oliif turutu barattoota Ulfi mana barnoota akka hin dhaqne dhorka.

Dhimmi kun Paarlamaa biyyattif dhiyaate mootummaan imaammata kana akka fooyyeessuuf gaafatame ture.

Garuu shamarran ulfi mana barnoota akka dhaquu hin qabne bulchiinsi Mootummaasaani dhorke.

Murtoo kana Baankin Addunyaa mormuuni fi imaammatas akka fooyyeesitu gaafachuun madditti, liqii doolara Miliyoonsa 300 kennuufi dideera

4) Hiriira bahuu

Image copyright AFP

Akkuma Aangoo qabataniin hanga'oota siyaasa deeggarsa karaa gabaabaan argachuuf hiriira waaman akka hin feene himan.

Namni biyya guddisuu barbaadu qofaa ta'uu akka qabuu fi hoggantoonni paartilee siyaasa garuu hiriira mormii waamuu kan danda'an bara 2020 yeroo filannootti jedhani.

Haa ta'u malee uggurri kun Paartiin morkataa akka ofi hin gurmeessine danqee.

Ajaja kana diduun hiriirri akka biyyaaleessatti paartiin Chaademaa waame dafee addaan cite.

Poolisiin biyyatti ergasii morkattoota dhaddacharraa dhaabuu itti fufeera.

Kana malees dhaabbileen Midiyaa biyyatti seera cabsuun hojiirraa ugguramu.

5) Warqee fi Koopparii hin qulqulloofne/dheedhii biyyoota birootti erguu

Image copyright AFP

Taanzaniyaan Albuudni qulqulloofne biyyoota Eeshiyaa fi Awurooppaatti ergaa turte.

Obboo Magifuuliin bara 2016 alergii kana dhorkaniiru.

Bara 2017 dhaabbanni biyyyatti keessatti Warqee baasuu guddichi Acacia jedhamu seeraan ala albuuda hin qulqulloofne erguun himatame.

Kaampaanichi waggoota 17 biyyatti keessa hojjateetti taaksii doolara Ameerikaa Biliyoona 190n adabanii turan.

Ammallee jarri lamaan marii gubbaa jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata