Barsiisaan Keeniyaa badhaasa barsiisota addunyaa doolaara mil. 1 mo'ate

Piiter Tabiicii Image copyright Varkey Foundation
Goodayyaa suuraa Piiter Tabiicii barsiisaa addaa irra caalaa miindaa isaa kennaa ture galateeffameera.

Barsiisaan lammii Keeniyaa mana barumsaa baadiyyaa tokko keessaa barsiisu mindaa isaa harka caalu kennuun barattoota hiyyeeyyii deeggaraa ture badhaasa barsiisota adunyaa bara kanaa doolaara Ameerikaa miiliyoona tokko mo'ateera.

Barsiisaan kun mana barumsaa barattootni baay'een daree tokko keessatti wal dhiphisuun taa'anii baratanii fi kitaaba xiqqoo qaban keessa barsiisa.

Achittis barattoota harka qalleeyyii hedduu gargaaruun beekama.

Piiter barattootni isaa ''saayinsiin kallattii imala isaanii fulduraa tahuusaa akka argan'' barbaada.

Badhaasichi kan kenname Dubaayitti yoo tahu barattoota harka qalleeyyii Keeniyaa naannoo Rifti Vaaliif gumaacha addaa taasise jedhamuun dorgommi barsiisota ciccimoo bara kanaa mo'achuu danda'e.

Kawuntii ykn Kutaa Biyyaa Nakuruu ganda Piwaanii jedhamtu mana barumsaa guyyaa sadarkaa lammaffaa Kerikoo jedhamu keessa barsiisa.

Miindaa isaa % 80 tahu barattoota uffata dambii ykn kitaaba bitachuu hin dandeenyeef kennaa tureera.

''Wantichi dhimma maallaqaa miti'' kan jedhu Piiter irra caalaan barattoota isaa maatii harka qalleeyyii irraa ta'uu hima.

Kaan kan maatii hin qabnee yoo tahu kaan ammoo maatii isaanii du'aan kanneen dhabanidha.

Barsiisaan ganna 36 kun fedhiin barattootni isaa saayinsiif qaban akka dabaluu fi bu'aan isaas akka Keeniyaatti qofa osoo hin taane akka Afrikaatti akka beekamu gochuuf akka barbaadu himeera.

Badhaasicha erga mo'atees humna dargaggootaa Afrikaan qabdu dinqisiifateera.

''Akka barsiisaa tokkootti yeroon fuuldura dhaabbadhee barsiisu dargaggoota abdii namatti horan- fedha, dandeettii, amantaa fi kaka'umsa qabaniin arga.''

Dargaggoonni Afrikaa kana booda boodatti hin deebi'an. Afrikaan saayintistoota, Injiineroota, fi namoota biizinesii hedduu oomishuu dandeessi jedhe.

Badhaasichi Faawondeeshinii Vaarkii jedhamuun kan qophaa'e yoo tahu barsiisota biyyota 179 irraa barsiisota 10,000 tahantu irratti dorgome.

Barattotni mana barumsaa gahuuf Km6 daandii gaarii hin taane irra miilaan deemuun baratu.

Hojiin barsiisaa kanaa barattota isaa qofa osoo hin taane hawwaasa naannichaa irrattis jijjirama fideera.

Barsiisaan kunis maatii barattota bira deemuun bu'aa barnootaa hubachiisaa ture. Dabalataan barattoota rakkinaan barumsa addaan kutan barbaaduun akka barumsatti deebi'anis gochaa ture.

''Afrikaaf aduun ganamadha,Samiin qulqulluudha. Ammayyuu yeroon ijoolleedha, bakka qullaa baay'eetu akka irratti barreefamu eegaa jirutu jira'' jedha piiter.

Pirezidaanti Uhuuruu Keeniyaataa baga gammadde jedhee barattotni kee sadarkaa idila adunyaatti dorgomtoota tahuu danda'aniiru jedhe.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata