Xiyyaarri biyya Jarman deemuuf ture dogongoraan Edenbiraa qubate

Magaalaalee Edenbiraafi Dusseldorf Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Magaalaalee Edenbiraafi Dusseldorf

Dandiin Xiyyaara Biriitish biyya Jaarman magaalaa Düsseldorf jedhamtu deemuun irra ture dogogoraan Edenbiraa Iskootilaandii keessa qubate.

Imaltoonni xiyyaaricha keessa turanis dogogora ta'uu kan baran erga xiyyaarri suna nagaan qubatee booda 'Baga nagaan gara magaalaa Edenbiraatti nagaadhaan dhuftan' beeksisa jedhu dhaga'anii qofadha.

Balal'uun Buufata Xiyyaaraa Magaalaa Landanii ka'ee edenbiraa qubate kun booda irra garuu gara magaalaa Düsseldorf 'tti irra deebiin qajeelfamee garasitti imaluu danda'eera. Aveeshiniin WDL jedhamu waliigaltee kiraatiin ture kan balali'insa BA jedhamu kan hojjetaa jiru.

Dogogorri kun kan uumamuu danda'e dogogora balalii karoorsuutiin yommuu ta'u, BA'n WDL maqaliif akka dogogora karoorfame adda baafachuudhaaf hojjechaa jira.

BA'n ibsa baaseen akka jedhetti, "Maamiltoota keenya imala isaanii irraa waan dogogorsineef hunda isaaniitti akka dhuunfaa dhuunfaa isaaniitti qunnamnee dhiifama gaafanna," jedheera.

Soofii Kuuk gorsituu manaajimantii umuriin ishee ganna 24 ta'e, hojiidhaaf torban torbaniin Landanii gara magaalaa Düsseldorf, Jarmanitti deddeebiti.

Yeroo paayilatiin xiyaarichaa Edenbiraa ga'uudhaaf dhiyaanneerra jedhu kan qoosu isheettri fakkaatee ture. Namni hunduu akka waan inni qoosaa jiruutti fudhatee ture.

Image copyright WDL Aviation
Goodayyaa suuraa Xiyyaara Aveeshinii WDL

Soofiin garuu dhugaamoo dhugaa miti jechuun keessummeessituu gaafatte.

Achumaan ammoo paayileetichi imaltoota keessaa kan gara Düsseldorf tti imaluu barbaaddan harka baasaa jedhe.

Namoonni hundinuu harka baasan.

"Paayileetichi kun maaliif akka uumamuu danda'u hin beekne. Waanti akkasii kanaan dura uumamee hin beeku garuu keessumeessitoota waliin ta'uudhaan maal godhuu akka danda'an mariyatan."

Waanti akkas imaltoonni bakka itti imaluun isaanirra tureen alatti bakka biraa qubachuun kun kan barame miti. Kun ammoo adeemsaafi sadarkaa tajaajila jiru kan namatti hin tolle ta'uu gaaffii hedduu kaasisa jedhtti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata