Gaambellaatti piroojektoonni qonnaa 36 'eessa buuteen isaanii dhabame'

Fakkii qonna bade Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa 'Abbootiin qabeenyaa laficha fudhatanii erga ciranii qulqulleesanii booda dhiisanii badu'

Itoophiyaa keessa yeroo garagaraatti oduuwwan 'kondominiyemiin bade, ijaarsi gamoo yunivarsiitii keessaa bade.'' jedhan darbee darbee ni dhaga'amu. Oduun har'a dhagayamte ammoo, 'lafti qonnaa bade,' nuun jetti.

Kunis kan tahe Naannoo Gaambellaatti wayita tahu, piroojektoonni qonnaa 36 bakki lixan hin beekamu jechuun Paarlaamaan Itoophiyaa beeksiseera.

Baankiin Misoomaa Itoophiyaa investimantii qonnaa jajjabeesuuf jecha investarootaaf liqii godhaa tureera.

Kanneen keessaa naannoo Gaambeellaatti qofa ALA bara 2010 irraa eegalee pirojektoota 189 ta'aniif Birrii biiliyoona 3.7 tahuu liqeessuusaa, Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatti, koreen dhaabbii galiiwwanii, bajataa fi faayinaansii beeksiseera.

Koreen kunis naannichatti argamuun iddoowwan (saayitoota) jahatti daawwannaa taasiseen, piroojektoota liqiifi lafa qonnaa fudhatanii hojii hin hojjenne jedhaman daawwateera.

Saayitoota kanneen keessaa lama hojiisaanii haala gaariin hojjechaa kan jiran yoo tahu, kan hafan afur garuu haala barbaadamuun hin hojjenne jedhaniiru.

Keessattuu abbaan qabeenyaa Gabrahiwoot Tasfaayee jedhaman, maqaa ofiin, haadha warraa, akkasumas maqaa ijoollee isaaniin lafa hektaara 1600 fudhatanii kan hin misoomsine tahuu argineerra jedhu.

Image copyright Sean Gallup

Abbootiin qabeenyaa kunniin laficha fudhatanii erga ciranii qulqulleesanii booda dhiisanii kan badan tahuu, angawoonni naannichaa dubbataniiru.

Kunis qabeenya uumamaa naannichaa mancaasaa akka jiru angawoonni naannichaa himuunsaanii barameera.

Gabaasni kun dabalataanis, angawoonni naannichaa namoonni liqii qonnaaf jecha fudhachuun ijaarsa manneenii fi hoteela irratti bobba'aniiru jechuun komachaa jiraachuu eereera.

Akka gabaasa kanaatti, pirojektoonni waan liqeeffatan haala gaariin itti fayyadamaa jiran, 20 yemmuu tahan, kanneen biroon 133 tahan ammoo haala gaariin kan hojjetaa hinjirre tahuun barameera.

Kanneen haala gaariin hin hojjenne kunis liqiin birrii biiliyoona 2.9 irra jiraachuu gabaasameera.

Kanneen keessaa 36 kan tahan lafa qonnaa fudhatan gatanii sokkaniiru. Isaan kunniin Birrii miiliyoona 650 ol kan liqeeffataniidha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata