Ameerikaan namoota gara Ji'aatti erguuf

Pirezedaantii Itti-anaa Ameerikaa Mike Pence Image copyright NASA

Itti-aanaan Pirezedaantiin US Mike Pence waggoota shanan dhufan keessa biyyi isaanii qorattoota sirna hawaa NASA akka gara Ji'aa/Addeessaatti deebisuuf fedha qabdu beeksisan.

Milkaa'ina Chaayinaan ergama roobootiidhaan fageenya irratti galmeessifte kaasuudhaan akkas jedhan: "Nuti akkuma bara 1960n keessa ture har'a dorgommii hawwaa keessa jirra."

Nasa silumayyu gara Ji'aa/Adeessaatti deebiyuudhaaf karoorfataa tureera, garuu beeksisni Obbo Pence kun yeroo ta'uu qabu saffisiisa.

"US jaarraa 20ffaa keessa Ji'a irra ba'uudhaaf akkuma biyya jalqabaa taatetti, jaarraa 21ffaa keessa qorattoota hawwaa gara Ji'aatti deebisuudhaafis biyya jalqabaa taana."

Nasa'n marsaa ammaa kanaan gara kallattii qarqara kibbaa yeroo baayyee rakkisaadhaafi dhaabbataadhaan dukkana ta'e irratti xiyyeeffata.

Bakki kun kuusaa cabbii bishaanii kan Nasa'n xiyyaara hawwaatiif gara boba'aatti jijjiirachuun fayyadamuu barbaaduu qaba jedhameera.

"Kana milkeessuudhaaf, Nasa'n gara dhaabbata caalaa cimaafi itti-gaafatamu qabuutti jijjiiramuu feesisa," jedhan.

Image copyright NASA
Goodayyaa suuraa Namoonni yeroo Ji'a irra qubatanii jiranitti

Bulchaan Ejensii Sirna Hawwaa US Jim Bridenstine Tiwiitera irratti akka baasanitti: "Jijjiiramni fudhatameera. Amma kottaa hojiitti haa kaanu," jedhan.

Nasa'n akka duraan karoorfatee turetti bara 2028'tti ture kan gara Ji'aatti deebiyuuf ture. Namoonni yaada kennan tokko tokko yeroon qabame kun baayyee muddama kan ta'edha jedhaa jiru.

Karoora kanaaf wanti murteessaan rookeetii meeshaalee gurguddaafi waan ulfaataan imala hawwaa kanaaf barbaachisan qabatee achi geessee qubsiisuu danda'u qopheessuudha.

Nasa'n kanaaf 'Space Launch System (SLS)' ijaarrataa jira. Haata'u malee, pirojektiin kun rakkoon boodatti harkifachuufi baasii hin barbaachifneef saaxilamuun mudachaa jira.

Obbo Bridenstine kanaan dura rookettoota humni isaanii xiqqaa ta'an gabaaf omiushaman fayyadamuu yaalaa turan. Tarii konkolaataa SpaceX tiin ykn the Boeing-Lockheed Martin kan walta'insa United Launch Alliance omishaman fayyadamuudhaaf turan.

Erga beeksisa Pence Kibxata darbe taasianii booda garuu, bulchaan Nasa'n waggaa itti aanutti balali'insa SLS tiin ni milkaa'a jedhan.

Ta'us garuu, xafxafoo imala hawwaa kanaaf ta'u ijaaruun ammallee hin jalqabamiin jira.

Obbo Pence ammoo Nasa'n yeroo jedhame kanatti kan hin qophoofne yoo ta'eef sirna imala hawwaa kana yeroo kennametti milkeessuudhaaf meeshaaleen gabaadhaaf hojjetaman ykn michoota biroo barbaaduun waliin hojjetee milkeessuun irraa eegama jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata