Boeing sirreeffama xiyyaara 737 Max ifa taasise

Caccabaa Xiyyaara Itoophiyaa ET302 Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Caccabaa Xiyyaara Itoophiyaa ET302

Kaampaniin 'Boeing' sirna to'annoo xiyyaaraa kufaatii xiyyaarota 737 Max lamaan garaagarummaa baatii shani keessatti kufanii caccaban waliin wal qabata jedhame jijjiiruu isaa beeksisie.

Haa ta'u malee xiyyaarotni Boeing 737 Max akka guutuu addunyaatti hojii akka dhaaban taasifaman yoom balaliinsatti akka deeebi'an hin beeku.

Sababni balaa xiyyaaraa Itoophiyaa ET302 amma yoonaa hin baane.

Akka sirreeffamaatti Boeing xiyyaaroti kunneen sirna akeekkachiisaa waalta'e ykn 'standard warning system' akka qabaatu hime. Kana qabaachuun duraan fedhii irratti kan hundaa'e malee dirqama hin turre.

Xiyyaarota kufan lamaan keessaa kan Itoophiyaas ta'e kan Indoonezhiyaa sirna akeekkachiisaa wayita seensaroonni dogoggora dubbisan paayileetotaaf ergaa dabarsu hin qaban ture.

Fulduraaf daandileen xiyyaaraa sirreeffama taasifame kanaaf kafaltii dabalataa hin gaafatamani jedha Boeing.

Fooyya'iinsa

Kaampaanichi moosaajii ykn sooftiweerii kufaatii xiyyaarota kanaan wal qabata jedhamu fooyyessuu isaas beeksiseera.

Moosaajiin 'The Manoeuvring Characteristics Augmentation System' (MCAS) jedhamu kun xiyyaarotni ol ka'iinsa hayyamameefin ala ol bahanii akka sochii hin dhaabne to'achuuf tolfame.

Funyaan xiyyaarichaa akka malee yoo ol ka'e seensaroota qaama xiyyaarichaa karaa alaa jiran irraa ergaa fudhachuun funyaan xiyyaarichaa gadi harkisee sirreessa.

Qorannoon xiyyaaraa Indoonezhiyaa bara darbee kufee caccabe irratti taasifame akka mul'isutti moosaajiin kun ergaa dogoggoraa seensaroota isaa irraa argateen funyaan xiyyaaricha yeroo 20 ol gadi harkisuun xiyyaarichi kufee akka caccabu taasiseera.

Balaan kun lubbuu namoota 189 galaafatee ture.

Balaa kanaafi kan xiyyaara Itoophiyaa mudate gidduu wal fakkeenyi akka jiru mootummaan Itoophiyaafi Bulchiinsi Aviyeeshinii Federaalaa Ameerikaa (FAA) beeksisaniiru.

Mosaajiin kun yoo ergaa ykn dubbisa dogoggoraa sensarii irraa kan fudhatu taate akka of cufu godhee fooyyessuu isaa hime Boeing.

Ibsa gaazexeessitootaaf kenneen sirreeffamni kun balaan mudate sababa moosaajii kanaan ta'uu amanuu keenya miti jedheera kaampaanichi.

Goodayyaa suuraa Sirna Awwaalcha waloo namoota lubbuu dhabaniif taasifame

Xiyyaarotni Ameerikaa keessatti omishaman balaliinsaaf gahumsa qabaachuu isaanii mirkaneessuuf aangoon kan kennameef Bulchiinsa Aviyeeshinii Federaalaa Ameerikaa (FAA) irrattis gaaffiin ka'aa jira.

FAA'n adeemsa gahumsa xiyyaarotaa mirkaneessuu keessatti kaampaanonni xiyyaara omishan akka hirmaatan hayyameera jedhamee qeeqama.

Manni maree Senaatarootaa Ameerika dhimma kanarratti Roobii wayita mari'atetti, senaatar Richard Bilumentaal kun "jeedalli mana lukkuu akka eegu hayyamuudha" jechuun FAA qeeqan.

Hogganaan FAA garuu kana waakkataniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata