Dubartiin Bangilaadesh ji'a tokko booda dabaltee lakkuu deesse

Miila daa'imaa Image copyright iStock
Goodayyaa suuraa Addee Sulxaanaan akka lakkuu ulfa taate hin beektu ture

Haati Bangilaadesh ega ilma tokko deettee ji'a tokko booda daa'imman lakkuu dahu doktoorri ishee BBC'tti himeera.

Ariifaa Sulxaan, dubartii ganna 20 yoo taatu, dhuma ji'a Gurandhalaa keessa daa'ima tokko deesse, guyyoota 26 booda garuu garaa ishee keessatti dhukkubbiin itti dhagahamnaan gara mana yaalaa biraa deemte.

Doktoroonni gadameessa ishee lammaffaa keessatti daa'imman lakkuu biroo jiraachuu baranii yaala baqaqsanii wal'aanuu tasaa godhaniif.

Daa'imman lakkuu dhalatan gutummatti fayyaa qabeeyyii yoo ta'an rakkina tokko malee dhalatan.

'Baay'ee nasuu keessa turre'

Addee Sulxanaan, baadiyyaa kan jiraattu yoo taatu, daa'ima ishee jalqabaa hospitaala kolleejjii fayyaa Khulna kan aanaa Khulna keessatti argamutti deesse.

Guyyoota 26 booda, gaafa Bitoteessa 21 dhukkubbii garaa himachudhaan gara hospitaala Ad-din kan aanaa Jessore argamutti geffamte jechuun ispeeshaliistiin yaala gadameesssa kan yaala baqaqsanii yaalu tolchiteef doktoor Sheila Poddar dubbatti.

"Yeroo isheen dhuftu eega 'ultrasound'dhaan ilaalle booda akka lakkuu garaa keessa qabdu beekne," jetti Dr. Sheila Poddar .

"Baay'ee rifanne, raajeeffannes. Asiin dura waan akkana argee hin beeku."

Sabaabni isheen gara mana yaala biraa deemteef ifa miti.

Akka Dr. Poddar jeettutti, Addee Sulxaanaa fi abbaan warraa ishee "harka qalleeyyii" waan ta'aniif "asiin dura 'ultrasound'dhaan ilaalamte hin beektu."

"Akka lakkuu biraa gadameessa keessaa qabdu hin beektu ture," jedhu Dr Poddar. "Yaala baqaqsanii wal'aanuu gooneefi lakkuu, intala tokko fi dhiira tokko deesse."

Haati ganna 20 fi daa'imman ishee turtii guyyoota afur booda gaafa Bitoteessa 25 hospitaala bahan.

"Daa'immaniifi isheenis naguma isaaniti. Wanni hundi haala gaariin xumuramu isaatiin baay'ee gammade" jedhu Dr. Poddar.

Ispeshaliistiin yaala gadameesssa Singapoor tokko akka jedhanitti haalli kun 'Uterus Didelphys' jedhama - gadmeessa lama qabaachu - kunis "akka namoonni yaadan waan hin jirre miti".

"Killeen sanyii sadii al tokkotti akka isheen daa'immaan godhachuu dandeettutti uumamee akka isheen daa'imman sadii qabaattu tasisee jira."

Akka AFP gabaseetti Addee Sulxaanaan daa'immaan argachuu isheetti kan gammadde yoo ta'u haala diinagde isheeetiin garuu sadanuu guddisuun akka itti ulfaatu himteetti.

Abbaan warra ishee ji'atti doolaara 95 kan argatu yoo ta'uu innis "waan danda'u hunda nan godha" jechu isaa AFP gabaseera.

"Kuni kenna Rabbiiti kan daa'imman koo hundi fayyaa qabatan. Isaan gammachiisuudhaaf waan hunda nan godha" jedhe.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata