Balaa ET302'n walqabateen Boeing irratti himanni baname

Maatiin yeroo warreen balaa xiyyaaraatiin lubbuun hirmii baafatan

Kampaanii xiyyaara omishu Boeing irratti balaa xiyyaaraa ja'a kana gara jalqabaa Itoophiyaatti qaqqabeen Mana Murtii Federaalaa Ameerikaatti himanni baname.

Himata kana kan bananis maatii nama balaa kanaan lubbuun isaa darbeedha.

Balaa xiyyaaraa sanaan imaltoonniifi hojjetoonni xiyyaaraa hundi walumatti 157 ta'an dhumaniiru.

Firoonni nama Jackson Musoni jedhamu lammii Ruwaandaa ta'e akka jedhanitti xiyyaarri Boeing's 737 Max sirna to'annoo balali'uu awutoomeetid ta'e irratti rakkoo qaba.

Balaa xiyyaaraa yeroo ji'a shan hin guunne keessatti qaqqabe kanaan walqabatee xiyyaaronni 737 Max hunduu hojii keessaa akka baafaman taasifamaniiru.

Boeing dubbii irratti ka'e kanaaf ammallee deebii hin kennine.

Roobii darbe akka beeksisetti Boeing sirna to'annoo xiyyaara lamaan cacaban kana waliin walqabatan "sirreesseera" jedheera.

Qorattoonni ka'umsa balaa kanaa adda baafachuuf hojjechaa jiru.

Odeessa kana irratti dabalata