Rogeeyyin mirga namoomaa Ertiraa Gamtaa Awuroppaa mana murtiitti akka himatan akeekkachiisan

Loltoota Ertiraa Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Tajaajilli biyyaalessaa Ertiraa keessatti ji'oota 18 kan turu ta'us garuu ittuma fufa jedhu gareen mirga namoomaa

Rogeeyyonni mirga namoomaa Ertiraa Gamtaan Awurooppaa pirojektii ijaarsa daandii Ertiraa keessatti lammiilee ''dirqiin hojjechiisu,'' deeggare jechuun himatan.

Gamtaan Awurooppaa baqattoota Afrikaa irraa gara Awuroppaa imalan dhorkuuf jecha ijaarsa daandii Ertiraa keessaaf deeggarsa taasiseera.

Kanaanis, lammiileen Ertiraa tajaajila biyyaalessaa irra jiran akka hirmaatan ifa taasiseera.

Kanaafis, dolaara miiliyoona 22 kan ramade yoo ta'u kanneen tajaajila biyyaalessaa irra jiran ijaarsa kana irratti akka hirmaataniifi kaffaltiinis wayyoo akka qabu hima.

Daarektarri Faawundeeshinii mirga namoomaa lammiilee Ertiraa Muluberhaan Temelsoo immoo Gamtaan Awurooppaa yoo kana dhiisuu baate mana murtiitti akka himatan akeekkachisaniiru.

Maddeen Ertiraa keessaa BBC'n akka odeeffateetti garuu teellana gatiin dabalame hin jiru.

Erga bara 2016 loltoonni ji'aan dolaara 120 akka argatan garuu keessaa cite dolaarri 17 nama duuleef maatiin namoota duule immoo dolaara 40 argatu.

Haa ta'u malee, lammiileen biyyatti yeroo hin daangeffamneef tajaajila biyyaalessaa keessatti dirqiin hojjetu jechuun dhaabbileen mirga namoomaa guddaa qeequ.

Turtiin tajaajila biyyaalessaa Ertiraa waligaltee Itoophiyaafi Ertiraa booda ji'a 18'tti deebi'a jedhame eegamus, hin taane.

Gamtaan Awuroppaa gama isaatiin deebii karaa dubbii himaa isaatiin kenneen, EUn Tajaajila Biyyaaleessaa hinibsamiin Eertiraa keessatti deegaraa hinjiru.

Minroonni namoonaa imaamatawwan keenya hundaaf mummeedha. Akka waan nuti humna hojjataa deegarruutti ibsamuun dogongosiisaadha jedheera ibasa baaseen.

Kanaan ala EUn pirojaktii Gamtaa Motummotaa hirmaachiseedhaan kan deeggaru. Addattis pirojaktiii Tajaajilawwan Waajira Motummoota Gamtoomaniiiti yoo ta'u kunis ijaarsa daandii Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti argamuuti. Kunis lammilee Eertiraatiif carraa hojii ni uma.

Pirojaktoonni kunneenis ifatti baatiiwwan muraasaan dura kan dubbatamaniif odeeffannoon isaanii gutuun olnine argamu danda'a.

Ifa taasisuufis, EU humna hojjataatiif hinkanfalu pirojaktii kana keessatti. Baasiin EU kan oluu bittaa meeshaalee attatamaati.

Pirojaktichi of eeggannoon kan toa'atamu yoo ta'u, namoonni hojjicha hojjatan hundinu kan ulaagaalee barbaachisan guutan ta'unsaanii kan mirkanaa'eedha.

Haaluma walfakaatunis, motummaan akka Tajaajila Biyyaaleessaa fooyyeessu jajjabeessuuf mariin siyaasaa akka gargaaruu dubbi himaan himeera. EUn garuu jijjirama walitti fufiinsaan ilaaluun haala akka geedaru hima.

Pirojaktiin kunis qaama adeemsa haarawaa Eertiraa waliin eegalame yoo ta'u, mirgootaa fi jireenya lammiilee Eertiraa jiddugala kan taasifate ta'u himu.

Walta'insi EU kan hammatuus haaromsa daandii, kan guddinaa fi carraa umuurratti kaayyeeffateedha. Tajaajila Biyyaaleessaatiif ammoo jijjirama akka taasisuu gochuun barbaachisaadha.

Odeessa kana irratti dabalata