Saanduqni odeeffanoo balallii xiyyaaraa galmeessu 'Black box' maalidha?

Saanduqni odeeffanoo balallii xiyyaaraa galmeessu 'Black box' maalidha?

Xiyyaarri yoo kufu odeeffannoo irraa argachuuf kan barbaadamu 'black box' dhuguma halluun isaa gurraachadhaa? Mee maalummaa saanduqa kanaa viidiyoo kanarraa hubadhaa.