Jeff Bezos: Gaa'elli dureessa addunyaa diigame $ biiliyoona 35'n xumuramuuf

Abbaa Amazon Jeff Bezos fi haadha warraa isaa MacKenzie Bezos Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Jarri wal hiikan kun lameenuu yeroo gaarii waliin qabaachuu turuu dubbatan

Namichi akka addunyaatti dureessa ta'eefi abbaa qabeenyaa Amaazoon, Jeff Bezos, haadha warraa isaa MacKenzie Bezos waliin wal hiikuuf walii galan.

Gaa'ela diigame kanaaf qabeenyi haati warraa qooddattu Dolaara Biiliyoona 35 ykn kan Birrii Itoophiyaa Tiliriyoona tokko ol tahu kun kan hanga ammaatti jiru hunda caaluun galmee ol-aanaa qabateera.

Akkaataa kanaan Aadde Bezos dhaabbata guddicha gabaa toora interneetiitiin beekamaa ta'e Amaazoon jedhamu abbaan warraa ishee waggaa 25 dura hundeessa keessatti %4 gahee ishee ta'a jechuudha.

Gahee gaazexaa 'Washington Post newspaper' dhaabbata imala hawaa Obbo Bezos 'Blue Origin' qabaachuu maltu garuu dhiisteetti.

Qooddannaa qabeenyaa kun kan kanaan dura Dolaara Biliyoona 3.8 rekoordii qabatee ture fageenya irratti cabseera.

Haati waarraa Obbo Bezos kan kana beeksisan tiwiitera isaanii irratti ture. "Gargaarsa lamaan keenya waliin gooneen dhimma gaa'e la keenyaa furanneerra. Adeemsa kana keessatti gargaarsa isheen naaf gooteef nan galateeffadha."

Osoo wal hin hiikiin dura Obbo Bezos akka isheen Amaazoon keessaa % 16.3 taasisee ture.

Jarri lamaan kun waliin ijoollee afur horataniiru.

ALA 1994 irraa eegalee wayita Jeff dhaabbata Amaazoon hundeessuufi hojjettoota dhaabbatichaa jalqabaa keessaa tahee wayita hojeturraa eegalee walumaan turan.

Guyyaa har'aa dhaabbanni Amaazon addunyaarra bizinasii intarneetarra waa gurguran keessaa isa guddichadha.

Bara dabre keessa meeshaalee $ bil 232.8 baasan gurgureera. Kunis Abba Bezos fi maatiinsaanii qabeenya doolaara biilyoona 131 akka horatan gargaareera jedha barruun Forbes.

Kana malees abba Bezos barreessaadha. Kitaabota lamas maxxanseera.

Diigamuun gaa'elaa kun erga 1999tti Wilderstein fi haati warraa isaa erga wal hiikan booda isa qaaliidha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata