Lakkoofsi dubartoota araada qumaaraa qabanii Swiidinitti kan warra dhiira caale

Dubartii qumaara taphattu Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Swiidinitti lakkoofsi namoota qumaara taphatanii hir'isuus kan itti jiran keessaa harki caalaan dubartoota

Swiidinitti namoota araada tirgaa/qumaaraa hamaa qaban keessaa yeroo jalqabaaf lakkoofsi dubartootaa kan dhiiraa caale argamuu abbaan taayitaa fayyaa biyyattii qoraannoon gaggeesseen bira gahe jedhe.

Akka gabaasa kanaatti qumaara dhaabuu dadhabuu ilaalchisee garaagartummaan saalaa hin jiru, walakkaan namoota akkasii dubartoota.

Namoota 45,000 araada qumaaraa qabu jedhamanii adda bahan keessaa 64% dubartoota.

Lakkoofsi kun bara 2015'tti 18% ture. lakkoofsi kun kan dabaluu danda'eef qumaarri Intarneetaa heddummachuu isaatiinis jedhameera.

Akka Ejeensiin fayyaa uummataa jedhutti waggoota 10 darban keessa lakkoofsi dubartootaa araada qumaaraa qabanii dabalaa ture.

Akka waliigalaatti garuu rakkoon araada qumaaraa hir'isaa jira jedhameera.

Dhiironni baayyeen kaartaa, taphoota Ispoortii fi qulluffii fardaarratti dubartoota caala qumaara taphatu. Taphoota akka lootarii fi biingoo fa'airratti garuu lakkoofsa dubartootaatu caala.

'Aggressive' advertising Beeksisa qumaara

Mudde irraa eegalee mootummaan Swiidin sirna hayyamaa dhaabbilee qumaaraa irratti hojjechaa kan jiru yoo ta'u beeksisni hojjetamu maal fakkata kan jedhus irra deebiin qorachuufi.

Ministirri bulchiinsa uummataa Ardalaan Shekaraabi beeksisoota ''hangaa olii qumaaraa'' akka dhaabsisan dubbataniiru

Indaastiriin qumaaraa biyyattii sirna ittiin of to'atu qopheessuuf yaada dhiyeesus Shakaraabiin garuu kuni gahaa miti jedhaniiru.

''Gabaa kan keessatti namoota daran saaxilaman balaarraa eeguuf kana caala hojjetamuu qaba'' jedhu.

UK'tti lakkoofsi dhiiraa kan dubartoota yoo caalu, Ameerikaatti ammoo garaagarummaan jiru dhiphachaa jira jedhameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata