Dubartoonni dureeyyii addunyaa kanaa eenyu fa'i?

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Maakenziin qabeenya harka 4 qooddatti

Sooressi addunyaa haadha warraa isaa waliin yoo wal hiiku qabeenyi qoodamu yerooma hunda guddaa ture.

Qoodinsi qabeenyaa hundeessaa gabaa onlaayinaa Amaazoon Jeef Bezoosfi haadha warraa isaa Maakenzii gidduutti taasifames kanuma mirkaneesse.

Qabeenyi kuni Maakenziidhaan gahee gabaa onlaayinaa harka 4 qabattee akka turtu ishee taasisa. Kunis qofaa isaatiin doolaara biiliyoona 35.6 yoo tahu, dubartii dureettii sadaffaa ishee godha.

Haatahu malee dubartoonni dureeyyii addunyaa eenyu fa'i? Akkamiin achi gahan?

1)Firaanchis Betankoort

Image copyright AFP

Akka gabaasa baruullee Foobisitti hanga qabeenyaa, Doolaara biiliyoona 49.3tiin sadarkaa 15ffaa irra jirti

Eenyu isheen?

Firaanchis dhaala qabeenya dhaabbata miiya miidhaginaa L'Oréal argamu irraa harka 33 qabdi.

Dubartiin waggaa 65 qabeenya kana haadhashee Liileen Beetarkoort bara 2017tti duute irraa kan dhaalte yoo tahu, haatiifi mucaan yeroo dheeraaf wal-dhabdee irras turan.

Beetankoort nama ogummaa barnootaa keessa jirtu yoo taatu kitaaba waa'ee waaqolii Giriikiifi hariiroo Kiriistaanaafi Yihuudii himu barreessiteetti.

2) Aliis Wooltan

Image copyright Getty Images

Hanga qabeenyaa doolaara biiliyoona 44.4tiin sadarakaa 17 irra jirti

Eenyu isheen?

Mucaa dubaraa tokkittii abbaa qabeeyaa gabaa guddaa Woolmaart Saam Waaalton dha. Durabrtii ganna 69ti.

Haa tahu malee dhaabbata maatii ishee moggaatti dhiistee magaalaa dhalootaa maatiishee Arkaansaasitti hoggantuu godambaa Ameerikaa Kiriistaa Biriij aartii irratti xiyyeeffachuun hojjetti.

3)Maakenzii Bezoos

Image copyright Reuters

Hanga qabeenyaa doolaara biiliyoona 35.6- kuni gahee isheen Amaazoon irraa qabdu qofa yoo tahu, qabeenyi callaa qabdu immoo kana caaluu danda'a.

Eenyusheen?

Dubartii waggaa 48 yoo taatu hundeessaa Amaazoontti bara 1993 itti heerumte waliinis ijoollee afur qabu.

Dhalattuu Kaalifoorniyaa yoo taatu ogeettii herreegaa tahuun namoota Amaazoon keessatti qacaraman keessaa ishee jalqabati.

Kitaabota beekamtii asoosamaa beekamtii argatan lamas maxxansiiteettii, barreessituun beekamtuu Toonii Moorisan jalatti kan leenjite yoo tahu, isheenis barattuu koo qaxalee dha ishee jetteetti.

Maakenzii dhaabbata farra-nama miidhuufi sodaachisuu Baaystaandar Riivooluushin jedhamu fi amaleeffannaa gaarummaa,ija jabinaa fi dabalachuu jajjabeessa.

4) Jaakuliin Maars

Image copyright Getty Images

Hanga qabeenya doolaara biiliyoona 23.9tiin Maakenziin tarree kanatti otoo hin makamiin dura sadarkaa 33ffa irra turte

Eenyusheen?

Dubartii ganna 79 yoo taatu dhaabbata mi'aawaa oomishufi akaakayyuu isaaniin bara 1911tti hundaa'ee dhaaalte, qabeenya warra Maars keesaaa harka sadii qooddatti.

Dhaabbata maatiidhaaf hanga 2016tti waggaa 20f hojjetteetti.

Amma maqaan ishee tola ooltummaadhaan dhahama

Dhaabbtni warra Maars Ameerikaatti oomishaa nyaata bineeldotaa isa guddaa dha.

5) Yaan Huyaan

Hanga qabeenyaa doolaara biiliyoona 22.1tiin addunyaarraa sadarkaa 42ffaa yoo teessu biyyashee Chaayinaatti immoo dubartii dureetti dha.

Eenyusheen?

Dubartiin ganna 37 qabeenya harka guddeessa dhaabbata ijaarsaa Chaayinaa Country Garden Holdings dhuunfattii

Dhaabbati kuni bara 2016tti ijaarsa manaatiin akka addunyaatti sadarkaa sadaffaarra akka jiru marsariitiinsaa ni hima.

Yaan Huyaan yunivarsiitii Ohaayoo irraa kan eebbifamte yoo tahu qabeenyashee harka 57 tahu abbaasheerraa dhaalte.

6) Suzaan Kilaaten

Image copyright Getty Images

Hanga qabeenyaa doolaara biliiyoona 21 addunyaarraa sadarkaa 46ffaa jirti

Eenyusheen?

Qabeenyasheen Awurooppaa irraa sadarkaa lammataarra jirti. Dubartiin ganna 56 kuni qabeenyi ishee daldala konkolaataa fi qoricha irraa argama.

Maatiinshee yeroo du'an dhaabbata keemikaalaa Altaanaa harka 50 kan dhaalte yoo tahu obboleessashee wajjinis dhaabbata konkolaataa BMW dhuunfatu.

Erga dhaabbata Altaanaa dhaalteen booda dhaabota huma qileensaa maddisiisan dabalatee,kan giraafaayitii oomishan qooda bitachaa jirti.

7) Looreen Paaweel Joobs

Image copyright Reuters

Hanga qabeenyaa doolaara biiliyoona 18.6 addunyaa irraa 54ffaa akka qabattuu ishee taasisa.

Eenyusheen?

Haadha warraa duraanii hundeessaa Apple, Istiiv Joobs yoo taatu yeroo inni du'u maatiinshee hanga qabeenyaa doolaara biiliyoona 20 qooddatan.

Ergasii as dubartiin ganna 55 qabeenyashee harka caalu hojii gaazexeessummaa baruullee Atlaantiikii fi maxxansawwan bu'aa irraa hin arganne Maazar Joonsfi Piroopaabiliikaa irratti hojjetti.

Goodaansaafi haaromsa barnootaa irrattillee qarshii guddaa baasti

Bara darbe immoo Poweel Joobs doolaara miiliyoona baasuun mana abba lafa siree jaha qabu Saan Firaansiskootti ijaarteetti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata