'Laguun uumama malee abaarsa miti'

'Laguun uumama malee abaarsa miti'

Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Qimbibiit mana barumsaa Harootti kutaan addaa laguuf kenname jira. Kutichi iddoo ijoolleen dubartootaa yerootti laguun isaan dhufu qulqullina isaanii eeggataniifi haara galfatanii dha.