"Irkoo koon dhabe." Abbaa Kaappiteen Yaared Dr. Getaachoo
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Abbaan paayileetii xiyyaara ET302 kufee caccabee Dr. Getaachoo 'Irkoo koon dhabe' jedhu

Dr. Geetaachoo Tasammaa maanguddoo ganna 80ti. Gaddi jabaa sababa du'a ilma isaaniitin isaan mudate fuula isaaniirraa dubbifama. Akkam jabaattanii? jedhamanii gaafatamanii, "Irkoo koon dhabe" jedhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan