'Dhukkubsataa otoo kunuunsinuu ofiif kunuunsa dhabne'

Barattoota Muummee 'Medicine'Yuunversiitii Jimmaa hiriira bahan
Goodayyaa suuraa Barattoota Muummee 'Medicine'Yuunversiitii Jimmaa hiriira bahan

Baratattoonni Yunvarsiitii Jimmaa 200 ol ta'an ogummaa fayyaa (Medisinii) barana eebbifamuuf jiraan 'mirgi keenya sarbame jechuun bulchiinsa Hospitaalichaa komatan.

Barattoonni sagaleen isanii akka dhaga'amuuf hiriiratti jiran kun sagaleen keenya akka nuuf dhaga'amuuf gaafannas jedhan.

Barattoonni Yunvarsiitii Jimmaa, diddaasaanii ibsachuuf hojii dhaabu dubbatu.

Bulchiinsi Yunvarsiitichaa garuu ammatti hojiin dhaabate akka hin jirr hime.

Sababii hiriira bahaniif BBCtti wayita himan, "dhukkubsataan wala'aaname du'arraa hambisuun erga dadhabamee booda namni dhukkubsaticha fide barattuu dubaraa waggaa xumuraa rukutuun lafeen funyaan ishii cabse. Namoota uffata adii uffatan hundaa reeban."

Wal'aansa kennameerratti dhiba'ummaan ogeessa bira hin turre jedhani dubbatu barattoonni.

Kana duras rakkoon walfakkaatu mudachuu himuun komii qaban barreeffamanis bulchiinsa dhaabbatichaatti beeksifachuun deebii eegaa akka jiran himan.

Meeshaaleen wal'aansa kennuuf barbaachisanis golgaan harkaa/glove dabalate meshaaleen nageenya ogeessaaf barbaachisu otoo hin guutamne wal'aansi kennamaa jiraachuu barattoonni komatan.

Pirezedantii itti aanaan Yunvarsiitii Jimmaa Dr. Adulaa Baqqalaa namootni reebicha raawwachuun shakkaman to'atamuun sababni reebicha raawwatamees qoratamaa jiraachuu himan.

Garuu reebicha yeroo hedduu irra deddeebi'ee mul'ata jechuun baratoonni himatan sirrii akka hin taane dubbatan Dr. Aduulaan.

Kana malees, sa'aatii dheeraa kaffaltii malee nu hojjachisuu jechuun kan barattoonni komataniif deebii kennaniiru Itti-aanaan Pirezedaantiichaa.

"Shaakalarra jiru, sababa tajaajila kennaniif akkuma Yunvarsiitii kaanitti kan seeraan akka kaffalamuuf murta'ee otoo hin kaffalliin hafne hin qabnu," jedhan Dr. Adulaan.

Barattoonni kun mormiif jecha hojii dhaabuu himuun komii qabaniis barreeffamaan dhiyeessanii deebii egaa jiraachuu himan, kaffaltii barbaachisu akkuma Yunvarsiitii biroo barattootaaf kaffalaa jirra jedhan.

Hospitaalichi Jiraattoota Godina Jimmaafi Naannolee ollaarraa dhufan miliyoonaan lakka'aman tajajila.

Barattoonni Yunvarsiitii Jimmaa kun hanqinni ogeyyii otoo jiruu ogeeyyii fayyaa haaraa eebbifaman mootummaan ramadaa hin jirus jedhanii komatan.

Odeessa kana irratti dabalata