Sanyiin dhala namaa haaraan Filippiinsitti argame

faana lukaa Image copyright Florent Detroit
Goodayyaa suuraa Qubni harkaa fi miilaasaanii muka yaabbachuu akka danda'an agarsiisa

Sanyiin dhala namaa lafarraa badan haaraan odola Filippiinsi Luzoon jedhamtutti argame.

Sanyiin dhala nama kun iddoo itti argameerraa ka'uun'Homo luzonensis'kan jedhame moggaafame.

Dhaaabbii qaamaatiin sanyii dhala namaa dhiyootti argame waliin walitti dhiyaatu qabu.

Kana jechuun sanyiin dhalaa namaa kan jalqaba Afrikaa ka'ee gara Kibba Bahaa Eeshiyaatti qajeeluu hin hafne jedhamaa jira. kanaan dura yaadni akkasii dhiyaatee hin beeku.

Argannoon haaraan kun achii as dhufteen dhala namaa hedduu walxaxaa dha. Sanyiin dhala namaa sadii ol naannichatti argameera.

Isaan keessaa "Hobbit" -Homo floresiensis amma waggoota kuma 50,000 tti Odola Indoneeshiyaa jiraachutu himama.

Pirofesar Kiriis Istiingar Godambaa seenaa Uumamaa Landaan jirurraa qo'annoon Filorisitti qo'atame odolotaa biroorrattis lammeeffamuu qabaa kan jedhan bara 2004 wayita barruun dhimma kanarratti barreeffame maxxanfame ture.

Tilmaaamni ogeessa kanaa tureetu mirkanaa'eera.

Kaaba Luuzoo holqa Kala'oo jedhamutti sanyiin dhala namaa argame kun umrii waggoota 50,000 amma 67,000 qaba akka barruu 'Nature ' jedhamurratti ibsameetti.

Hambaa lafee ilkaanii harkaa fi faana miilaa ga'eeyyii sadii fi umrii dargaggummaa keessaa turanitu bara 2007 argame.

Hoomoo Luzonensis dhala nama amma jiruun walfakkaata garuu ,akkuma sanyii qamaleetti dhiyaatu' australopithecines' tti waggoota Miliyoona Afur dura jiraatetti ol ijaajjee deemu danda'a.

Image copyright Florent detroit
Goodayyaa suuraa Lafee Ilkaan Hoomoo luzonensis qabu

Tarii Awustiraaloppitisiin Kibba Baha Eeshiyaatti godaanaan yoo ta'e, akkaataa hiddi dhalata sanyii dhala nama jalqabaa Afrikaa ka'aa jedhu kan jijjiru.

Hoomoo Erraaktas sanyii dhala namaa yeroo jalqabaatiif Afrikaa keessaa bahuun waggoota Miliyoona 1.9 dura jiraate jedhameetu yaadama.

Bakka Luuzoo jedhamu dhaquun kan danda'amu garuu galaanaarra qaxxamuruun yoo ta'u ,akkamitti iddoo kana akka dhaqqaban adda baasuun gaaffii uumeera.

Image copyright Florent Detroit
Goodayyaa suuraa Holqi Kal'oo Kaaba Luzonitti argamu turistootaaf banaameera

Odola Inzoneeshiyaa Filorees jedhamtuurraa sanyiin dhala namaa Hoomoo floresiensis, jedhamani 50,000 dura jiraachaa turutu ibsame. sanyiin dhala nama jabanaa bara lafa kanarra jiraaten waliirra bu'a.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata